7tilføjet af

Hvordan var Jesus en profet som Moses?

Kære venner.
Dette er et svar på Imans indlæg: Muhammad i Bibelen....
Måske føler du, at det er lidt rigeligt der skrives om et og samme emne. Hvis du har det på den måde,så spring det over, gå hen og læs noget andet. Hvis du alligevel er lidt nysgerrig, og ikke rigtigt kan lade være, så skim det. Lad blikket løbe ned over det, og læg det derefter fra dig, men hvis du er interesseret i åndelige emner, så synes jeg du skal læse det igennem, og hvis du gerne vil finde ud af, om det der står her er rigtigt, så tag din bibel, slå skriftstedshenvisningerne op og læs det i din egen bibel. Hvis du gør dette, så vil du føle dig åndeligt beriget, og du vil vide noget, som du måske aldrig har tænkt på.
Kære Iman.
Til dig vil jeg sige, at det er ikke min hensigt at udstille dig offentligt, men det er nu engang sådan, at vi kan alle blive ført bag lyset, og komme til at tro på noget, der ikke er rigtigt. Men der findes ikke et eneste oprigtigt menneske på denne jord, der ønsker at tro på noget der ikke passer. Jeg er sikker på, at du er oprigtig. Derfor bliver du også nød til at slå skriftstederne op i din egen bibel, og undersøge det dér

Gud lyver ikke. (Titus 1:2; Hebræerne 6:18) Profetierne i hans ord, Bibelen, er derfor pålidelige og sande. De vil med sikkerhed gå i opfyldelse.
En af disse guddommeligt inspirerede profetier blev fremsat af den hebraiske profet Moses og handler om Messias. Moses citerer Jehova for at sige: „En profet som dig [Moses] vil jeg oprejse for dem [israelitterne] af deres brødres midte; og jeg vil lægge mine ord i hans mund, og alt hvad jeg giver ham påbud om, skal han tale til dem.“ — 5 Mosebog 18:17, 18.
Apostelen Peter anvendte denne profeti om Jesus Kristus da han skrev: „Moses sagde jo: ’Jehova Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, af jeres brødre. Ham skal I høre på i alt hvad han siger til jer.’“ (Apostelgerninger 3:22) Og Jesus havde selv sagt: „Hvis I nemlig troede Moses, ville I tro mig, for han har skrevet om mig.“ (Johannes 5:46) Hvilke lighedspunkter er der mellem Jesus og Moses?
Både Moses og Jesus undgik at blive dræbt som spæde. Barnet Moses blev skjult mellem sivene langs Nilens bred og undslap derved mordet på de israelitiske drengebørn som Ægyptens Farao havde beordret. Som lille undslap Jesus mordet på drengebørn i alderen op til to år i Betlehem og omegn. Denne massakre blev foranstaltet af kong Herodes den Store der, ligesom Farao, var en fjende af Gud og Hans folk. — 2 Mosebog 1:22–2:10; Mattæus 2:13-18.
Både Moses og Jesus var sagtmodige og havde et mildt sind. Skønt Moses voksede op i den magtfulde ægypterkonges husstand, var han „langt den sagtmodigste af alle de mennesker der var på jordens flade“. (4 Mosebog 12:3) Desuden havde Jesus tjent som den mægtige fyrste Mikael i himmelen, men kom ydmygt til jorden. (Daniel 10:13; Filipperne 2:5-8) Alligevel havde Jesus medfølelse med folk og kunne sige: „Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle.“ — Mattæus 11:29; 14:14.
Både Moses og Jesus forlod fremtrædende stillinger og stor rigdom på grund af tjenesten for Jehova. Moses gav afkald på rigdom og en prestigefyldt stilling i Ægypten for at tjene Jehova og Hans folk. (Hebræerne 11:24-26) På samme måde forlod Jesus en højt begunstiget stilling og rigdom i himmelen for at tjene Gud og hans folk på jorden. — 2 Korinther 8:9.
Både Moses og Jesus blev Guds salvede. Profeten Moses tjente som Jehovas salvede for nationen Israel. Som apostelen Paulus sagde, anså Moses „Messias’ [den salvedes] skændsel for større rigdom end Ægyptens værdier“. (Hebræerne 11:26; 2 Mosebog 3:1–4:17) Hvornår blev Jesus, Messias, det vil sige den salvede? Da han ved sin dåb blev salvet med Guds hellige ånd, eller virksomme kraft. Både da Jesus talte med den samaritanske kvinde ved Jakobs kilde i Sykar og da han blev stillet for retten og skulle vidne for Israels ypperstepræst, erklærede han at han var Messias eller Kristus. — Markus 14:61, 62; Johannes 4:25, 26.
Både Moses og Jesus fastede i 40 dage. Tidligt i sin tjeneste som Guds talsmand fastede Moses i 40 dage mens han befandt sig på Sinaj Bjerg. (2 Mosebog 34:28) I begyndelsen af sit virke som den lovede Messias fastede Jesus i 40 dage i ørkenen og modstod derefter Satans fristelser. — Mattæus 4:1-11.
Jehova anvendte både Moses og Jesus til at prise sit hellige navn. Gud bød Moses at henvende sig til israelitterne og sige at ’Jehova, deres forfædres Gud’ havde sendt ham. (2 Mosebog 3:13-16) Moses optrådte som Guds repræsentant da han blev sendt til Farao, som fik lov at blive i live for at Jehova kunne vise sin magt og hans navn kunne blive forkyndt på hele jorden. (2 Mosebog 9:16) Jesus kom også i Jehovas navn. Ved en lejlighed sagde han: „Jeg er kommet i min Faders navn, men I tager ikke imod mig.“ (Johannes 5:43) Jesus herliggjorde sin Fader, gjorde Jehovas navn kendt for de mennesker Gud gav ham, og bekendtgjorde det på jorden. — Johannes 17:4, 6, 26.
Gud satte både Moses og Jesus i stand til at udføre mirakler som herliggjorde Ham. Moses udførte mirakler for at bevise at han var bemyndiget af Jehova Gud. (2 Mosebog 4:1-31) Under hele sin tjeneste fortsatte Moses med at udføre mirakler der herliggjorde Jehova. Gud brugte ham blandt andet til at skille Det Røde Hav. (2 Mosebog 5:1–12:36; 14:21-31; 16:11-18; 17:5-7; Salme 78:12-54) Jesus udførte også mange mirakler til ære for Gud, ja, så mange at han kunne sige: „Tro mig at jeg er i samhørighed med Faderen og Faderen er i samhørighed med mig; om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne.“ (Johannes 14:11) Han fik blandt andet en voldsom storm til at lægge sig så Galilæas Sø atter blev rolig. — Markus 4:35-41; Lukas 7:18-23.
Både under Moses’ og under Jesu tjeneste skete der bespisningsmirakler. Moses var Jehovas profet da Gud ved et mirakel gav israelitterne mad. (2 Mosebog 16:11-36) Ved to lejligheder bespiste Jesus mirakuløst nogle folkeskarer. — Mattæus 14:14-21; 15:32-38.
Både i forbindelse med Moses’ og Jesu tjeneste kom der manna fra himmelen. Moses var fører for israelitterne da de fik manna fra himmelen. (2 Mosebog 16:11-27; 4 Mosebog 11:4-9; Salme 78:25) Dette kan sidestilles med det at Jesus tilvejebragte sit eget kød som manna fra himmelen til liv for den lydige menneskehed. — Johannes 6:48-51.
Både Moses og Jesus førte folk ud af trældom til frihed. Moses blev brugt af Gud til at føre israelitterne ud af trældommen under ægypterne til friheden som hans folk. (2 Mosebog 12:37-42) Jesus Kristus har på lignende måde ført sine disciple ud i frihed. Kristus vil frigøre den lydige menneskehed fra trældommen under Satan Djævelens organisation samt fra synd og død. — 1 Korinther 15:24-26; Kolossenserne 1:13; 1 Johannes 5:19.
Moses og Jesus var begge mellemmænd for pagter. Moses var mellemmand for lovpagten mellem Jehova Gud og israelitterne. (2 Mosebog 19:3-9) Jesus er mellemmand for den nye pagt mellem Gud og det åndelige Israel. — Jeremias 31:31-34; Lukas 22:20; Hebræerne 8:6-13.
Både Moses og Jesus Kristus fik til opgave at dømme. Moses tjente som dommer og lovgiver for det kødelige Israel. (2 Mosebog 18:13; Malakias 4:4) Jesus er dommer for „Guds Israel“ og har givet det bud og love. (Galaterne 6:16;
Johannes 15:10) Kristus har selv sagt: „Faderen dømmer nemlig slet ingen, men han har overgivet al dom til Sønnen, for at alle kan ære Sønnen ligesom de ærer Faderen. Den der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.“ — Johannes 5:22, 23.
Både Moses og Jesus fik betroet ledelsen over Guds hus. Moses tjente trofast som overhoved for Guds hus i det gamle Israel. (4 Mosebog 12:7) Jesus blev gjort til overhoved for Jehovas åndelige hus af sønner og har vist sig trofast. Jesus „var trofast mod Ham der gjorde ham dertil, som også Moses var trofast i hele Hans hus. Han er nemlig anset for værdig til større herlighed end Moses, eftersom den der bygger et hus nyder større ære end huset. . . . Moses var som tjener trofast i hele Hans hus, som et vidnesbyrd om de ting der skulle tales om senere, men Kristus som søn var trofast over Hans hus. Vi er Hans hus, hvis vi til det sidste standhaftigt fastholder vor frimodighed i tale og vor stolthed over håbet.“ — Hebræerne 3:2-6.
Også i forbindelse med deres død er der lighedspunkter mellem Moses og Jesus. Hvordan det? Jo, Jehova fjernede Moses’ legeme og hindrede derved mennesker i at vanhellige det eller gøre det til genstand for afgudsdyrkelse. (5 Mosebog 34:5, 6; Judas 9) Gud fjernede også Jesu legeme og lod det ikke se forrådnelse, og modvirkede således at det for nogen kunne blive en snublesten for troen. — Salme 16:10; Apostelgerninger 2:29-31; 1 Korinther 15:50.
Jeg har her behandlet nogle områder hvor Jesus Kristus har vist sig at være en profet som Moses. Guds ord til Moses om at der ville fremstå en sådan profet, er på storslået vis gået i opfyldelse.
Der er ingen tvivl om at Jehova har opfyldt sin profeti om at oprejse en profet som Moses. Ordene i Femte Mosebog 18:18 blev opfyldt på Jesu Kristi liv og gerninger. Denne opfyldelse giver os grund til at have tillid til andre profetier i Guds ord. Lad os derfor altid give agt på Bibelens profetier.
Tak fordi du læste dette indlæg. Fortsat god søndag.
Venlig hilsen, Anonym.
tilføjet af

og tak

fordi du skrev det! Dejligt indlæg!
Det muslimske indlæg tidligere her
på debatten har nu fået et godt modspil.
Håber det bringer indsigt og god debat! :-)
Guds fred og alt godt!
Katarin@
tilføjet af

besvarelse

En af disse guddommeligt inspirerede profetier blev fremsat af den hebraiske profet Moses og handler om Messias. Moses citerer Jehova for at sige: „En profet som dig [Moses] vil jeg oprejse for dem [israelitterne] af deres brødres midte; og jeg vil lægge mine ord i hans mund, og alt hvad jeg giver ham påbud om, skal han tale til dem.“ — 5 Mosebog 18:17, 18.
- Der er her lagt vægt på "af deres brødres midte". Moses, og hans folk jøderne, er her beskrevet som en individuel race og deres " brødre" er uden tvivl det arabiske folk. Abraham havde som bekendt to hustruer( som BEGGE var Gudsfrygtige), hvor Hager fødte ham en søn Ismail. - Og hans søn Ismael var tretten år, da han blev omskåret på sin forhud( første Mosebog 17/25) >I tretten år var Ismael Abrahams eneste søn, hvor pagten mellem ham og Gud blev stadfæstet. Senere kom sønnen Isak til, født af Sarah. I høj grad en lillebror til Ismael.
Begge dreng var sønner af samme mand, og den enes børn er brødrefolk til den anden. Isak er stamfar til jøderne og Ismael er stamfar til araberne. Bibelen bekræfter: DE HAVDE DERESW BOLIGER FRA HAVILA TIL SJUR OVER EGYPTEN HEN AD ASSJUR TIL. LIGE FOR ØJNENE AF ALLE SINE BRØDRE SLOG HAN SIG NED. (første Mosebog 25/18)
Isaks børn er brødre til Ismaels børn. På denne måde hører Muhammad til jødernes brødrefolk, da han er fra Ismaels slægt.
Det er nøjagtig hvad profetien siger - FRA DERES BRØDRE- Profetien nævner klart, at den kommende profet, ligesom Moses, ikke vil fremstå fra "Israels børn" eller fra dem selv, men fra deres brødre. MUHAMMAD,SAWS,VAR FRA DERES BRØDRE.
Hvordan ved du med sikkerhed det er Jesus apostelen Peter mener i dette vers? Moses har sikkert nævnt Jesus komme, som han har nævnt Muhammads. Men som jeg kan se er profetien med brødrefolket fra Mosebogen, og den du nævner er fra Johannes evangeliet.Altså ingen direkte relationer.
1. Moses og Jesus undgik at blive dræbt som små...
Muhammad var sendt ud i ørkenen hos en amme, Halima, i Banu Saad. Her blev han de første år af sit liv. Han blev sendt tilbage til sin mor, da han var 6 år, da hans amme( alm på denne tid)var bange for at folk, ville ham noget ondt, fordi han var så forskellig fra alle andre.( Hun frygtede for hans liv) Træer og sten bøjede sig for ham. Vær hilset Allahs profet, sagde de. ( Der er endnu en lighed mellem Muhammad og Moses, begge blev ammet af andre end deres mødre)
Skønt Muhammad voksede op i den mest rige og magtfulde stamme i Arabien på denne tid, Quraish, og kunne gøre som det passede ham, var han altid stille og tankefuld.Folk på denne tid tilbad idoler og afguder, gamblede og drak. Dette liv holdt profeten sig langt væk fra, istedet søgte han en måde hvorpå han kunne befrie denne verden fra alt det onde.Han var en ærlig mand, elsket og respekteret for sin ærlighed. HAn blev kendt som Al-Amin og As-Sadiq ( den ærlige og sandfærdige eller Sandhedens Ånd) DA han i en alder af 40 år modtog budskabet, gjorde Quraishiiterne alt hvad de kunne for at tale ham fra at fremføre Guds ord. HAn blev tilbudt lederskab og alverdens rigdomme, men ligemeget hjalp det. Altså er de tre også lig hinanden på dette punkt. Alle Guds profeter, har været gode mennesker og ærlige. Ellers ville de ikke være blevet valgt til at udbrede Guds ord.
Islams 3. søjle hedder faktisk Fasten. Og da Muhammad før sit kald, ofte trak sig op i bjergene til hulen Hira, hvor han mediterede, var han også fastende. Det gjorde han en måneds tid af gangen.
Surah Muhammad, vers 2- Men de som tror og lever retskaffent, og tror på det som er åbenbaret Muhammad,- og det er Sandheden fra Herren, deres misgerninger udsletter Han, og gir deres tanker ret lei.
Alle profeter kom med mirakler, så folk ville tro dem, helt sikkert. Muhammads mirakel er Den Hellige Koran, som vil forblive i dens form til alle tider. Udover det har Profeten, saws, valgt det mirakel, at han vil samle hele sin Ummah(folk) på Dommens dag og gå i forbøn for dem.
Sahih Bukhari, 1518- Fortalt af Abdullah bin MAs´ud, raa, I Profetens levetid, blev månen splittet i to, og til det sagde han, saws, bær vidne om dette.

Muhammad førte ligeledes hans folk væk fra forfølgerne og bødlerne i Makkah, til MAdina.
Profeten Muhammad var ligeledes lovgiver, han kom med Koranen, en fuldbyrdet lovbog. Både Moses og Muhammad havde magt til at dømme folk. Der var en isralit der blev fanget i at samle brænde på Sabbatdagen, HAm beordrede Moses stenet til døde. Jesus havde ikke denne magt.

Og Muhammad var betroet Guds hus Kabaaen i Makkah.

Selv tak for at have læst mit indlæg.'
Du har ikke overbevist mig...
tilføjet af

det kunne ligeså godt

være Jesus der er tale om.
Johannes kapitel 3
v31 Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle;
v32 hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd.
v33 Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru;
v34 for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål.
v35 Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd.
v36 Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«
Katarin@
tilføjet af

Jeg

kan ikke få det du har skrevet til at passe med det, diskussionen drejer sig om...
tilføjet af

Takket

være Gud, har han åbnet mine øjne og mit hjerte for sandheden, som er klar som solen. Det er så tydeligt, at alle tre religioner, jødedom, kristendom og islam er én og samme. Hvorfor tager i nogle af Guds sendebud, og efterlader nogle andre? Hvordan kan I tillade jer det? ChosenOne påstår endda at Ismael, as , er " mindre" værd, fordi hans moder havde været en slavinde..I Guds øjne, er ens sociale status ikke ensbetydende med at man er mere værd end andre. Tværtimod, er det ens tro og Gudsfrygt der tæller. Alle mennesker er lige. Og ved at snakke så nedladende om Den store profet Abrahams, as, kone, er direkte at " disrespectful" overfor Gud og Abraham. Gud har forbudt os, at gøre forskel på profeterne. Abraham blev kaldt Khalil-ullah, Allahs ven. Og var utrolig nær ved Allah,swt, Den ophøjede.
I Islam er der ingen sådan racisme. Det er forbudt, og man er ikke muslim ( en der underkaster sig Gud)hvis man er oprørsk og gør forskel. Ibliis, Satan, var oprørsk, da han nægtede at bukke for Adam, da Gud havde skabt ham. Derfor blev han henvist til flammerne for evig tid.HAn var arrogant og hovmodig. Han troede han var bedre end Adam, fordi han var skabt af ilad, og Adam ( kun ) af ler.
Så pas på hvad I ytrer, det skulle jo nødig komme tilbage og indhente jer på Regnskabets Dag.
I Islam fornægter vi ingen af Guds Sendebud, og Moses har da helt sikkert også snakket om Profeten, Isa ( Jesus ) komme, men netop denne profeti, er efter min faste overbevisning bemyndet på Den Sidste Profet, MUhammad, saws. Profeternes segl og Den sidste Budbringer.
Takket være Gud har jeg taget HELE religionen ( deen ) til mig, og efterladt noget på vejen. Alhamdulillah!
tilføjet af

Hovsa..

...Og ikke efterladt noget på vejen..
tilføjet af

Lige

en tilføjelse..
Moses fik de ti bud på Sinaibjerget, og Muhammad modtog skriften på et bjerg lidt udenfor Makkah i hulen Hira.
Endnu en lighed...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.