4tilføjet af

Danmark er et juridisk galehus

Danmark skamrider retsstatsprincipperne, når domstolene idømmer op til livstidsindespærring for psykisksyge.
Dagbladet Information har undersøgt statistikkerne for strafudmålingen for psykisksyge, her sættes der ikke loft over 221 af 568 behandlingsdomme. En psykisksyg kan spærres inde på livstid uden mulighed for at komme ud igen, ved blot at have smårapset i en supermarked og begået måske et enkelt voldtægt, så risikerer de at sidde indespærret i måske 30-40 år. Tilsvarende domme for ikke mentalsyge er normalt max. 2 år, med prøveløsladelse efter 1½ år…
Dommerne har svært ved, at retshåndhæve de love de er ansat til, at administrere udøvelsen af. Når USA indespærrer butikstyve på livstid skræppes der forargeligt op i Dannevang, men når psykisksyge indespærres på livstid i måske 30-40 år uden øvre grænse, så høres der end ikke en loppe gø herover.
Folketingets retsudvalg skal nu igen se på hvorfor dommerne ikke evner, at efterleve og administrere udøvelsen af de love der vedtages. Det er et retskrav, at et menneske får oplyst tidsrummet for en idømt straf, hvilket også bør gælde psykisksyge, der ellers er overladt til mentalt tvivlsomme og ofte utilregnelige psykiateres såkaldte skøn.
Man så Højesteret i foråret omstøde en tidsubestemt indespærring pådømt i landsretten. Højesteret kom frem til det resultat, at det såkaldte lægelige skøn om, at vedkommende måtte være farlig, savnede et hvert objektivt belæg i virkeligheden, da pådømte uagtet den påstemplede farlighed til trods aldrig havde udvist farlig adfærd, udover den vold dommen omhandlede. Højesteret pådømte herefter 3 års fængsel svarende til normal praksis herfor.
tilføjet af

Læs mit indlæg neden for

Jeg kan oplyse dig, at en behandlingsdom er uden tidsangivelse, altså får den tvangsanbragte ikke nogen tidsramme for hvornår vedkommende kan udskrives igen.
Med forskellige små oppositionstiltag fra den anbragte mod psykiatrilægerne og de ansatte, vil det være muligt, at beholde en person i mange år, nogle bliver derfor inde i flere årtier, da de ikke har pårørende der kan støtte dem.
Der har været eksempler på f.eks. 12 års anbringelse for en mindre kriminalitet begået med vold. Men vedkommende får ingen tidsangivelse og blev først lukket ud da der var gået 12 år.

Vedkommende har været offer for nogle falske udsagn om vedkommendes farlighed fra nogle i nabokvarteret hvor vedkommende boede, disse falske udsagn blev ukritisk taget til følge, og skabte derfor en selvforstærkende reaktion hos den forurettedes adfærd mod personalet, der ofte er helt magtforrykte.
tilføjet af

Retsudvalget bør også lovgive om mindste straf til mentalforstyrrede læger

Når retsudvalget nu igen skal ændre lovgivningen, så den får effekt i praksis hos domstolene, bør Folketinget i samme lovændring sikre, at også mentalsyge psykiatere og læger kan tildeles en effektiv mindste indespærring for deres alvorlige forbrydelser.
Det er dybt krænkende for retsbevidstheden, når læger som massevoldtægtsforbryder idømmes en behandlingsdom på et psykiatrisk hospital i Hillerød og på andre galeanstalter som Frederiksberg og Glostrup, så frigives lægerne samme dag som de formelt indskrives, som sket på Hillerøds psykiatriske hospital, der er berygtet for sine gale lægemisfostre.
En læge der havde begået 22 voldtægter på kvinder under narkose, blev idømt en tidsubestemt anbringelsesdom på en lukket afdeling, men en gal mentalsyg psykopat og overlæge Hanne Madsen på Hillerød, hjalp sin mentalsyge kollega og lidelsesfælle og erklærede denne som færdigbehandlet samme dag som han blev anbragt fra fængslets forvaring. Her så man en omgåelse af en dom, lægen spankulerede ud som en fri mand trods sine mange alvorlige voldtægtsforbrydelser.
Her bør der lovgives, så korrupte mentalsyge læger hindres i, at ophæve domstolens pådømte straffe. Dette kan kun ske ved, at der lovgives med en mindste og en maksimum tidsanbringelse for mentalsyge forbrydere, således, at også læger bliver straffet for deres alvorlige forbrydelser som voldtægt, vold og andre mental afvigende abnorm adfærd.
tilføjet af

Sønderjysk læge beholder sin autorisation trods en erkendt uhelbredelig personlighedsforstyrrelse

Den kontroversielle sønderjyske læge, Hans Chr. Krog Pedersen, der åbent bekender sig til den nazistiske lære, bevarer sin ret til at udøve lægegerning i Danmark, selv om specialisterne siger, at han lider af en varig og uhelbredelig personlighedsforstyrrelse.
Det har Vestre Landsret i Viborg bestemt i en sag, som Indenrigs-og Sundhedsministeriet havde rejst mod den 58-årige læge.
Ministeriet havde krævet ham fradømt retten til at praktisere, fordi han efter ministeriets mening er til fare for patienterne.
Vestre Landsret er enig med ministeriet i, at den 58-årige læge lider af en varig og uhelbredelig personlighedsforstyrrelse, som er en af mulighederne i loven for at frakende en læge autorisationen.
Men da manden både i Norge og siden i Danmark har virket som læge, uden at det har givet anledning til klager fra patienterne eller andre problemer, mener landsretten ikke, at han er til nærliggende fare for andre. Og så er der ikke grundlag for at fratage ham autorisationen.
Artiklen er fra Berlingske tidende i dag. Man ser lægestandens mentale koldbøtter bevare deres lægeautorisation, uanset omfanget af mentale forstyrrelse. Ligeledes er en mentalsyg narcissistisk læge ansat på et hospital i Sønderjylland efter, at han havde annonceret efter en flok voldtægtsforbrydere, der mod betaling ville bryde ind hos hans eks kæreste der er sygeplejerske, og gennemføre massevoldtægt af denne mod betaling af 30.000 kr. Her anførte dommeren, at da der er lægemangel, vil der ikke blive idømt straf, da lægen skulle kunne arbejde som læge. Dog skulle lægen i psykiatrisk behandling.
En anden læge der er bøsse forgreb sig på en patient på hospitalet i Ålborg, patienten var en sekstenårig dreng, forældrene klagede men hospitalet afviste klagen, dog bad de lægen om, at søge til Horsens hospital, hvilket bøsselægen gjorde. Paradokset var så, at samme dreng brækkede et ben og blev indlagt på Horsens hospital, og blev igen udsat for et seksuel overgreb fra samme bøsselæge, der onanerede på drengen igen i Horsens. Først efter Eb kom på sagen blev han afskediget, og kom i behandling, men blot for igen at begå seksuelle overgreb på andre patienter på det psykiatriske hospital han var indlagt på, her gav han den også som den onanerede bøsselæge, der skulle undersøge de mandlige patienter som han også onanerede, under påskud om, at han skulle teste deres sædkvalitet. Hvad der skete denne galning vides ikke, men han arbejder nok på et femte hospital nu…
tilføjet af

Til jer alle..

vi må organiser os!. Det kan ikke passe at sådanne ting bare foregår..
se www.lap.dk
--og lad os tage til genmæle..
vh.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.