11tilføjet af

Pyramideteologiens magt!

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=2178441#2178441
Nu er det blevet bekræftet, at det nærmest er Gud der lytter til forslag fra Jehovas Vidner om hvorledes ”tingene” skal gøres her på planeten Jorden.
Jeg har før skrevet, at Jehovas Vidner regner dem selv for ”Verdens Imperiet Af Den Eneste Sande Religion”.
Her er så de evigvarende ”gode” nyheder fra selveste himmelen, direkte fra Jehovas Vidner til Jesus (Apollyon fra afgrundens dyb) og til sidst Jehova, siger de altså. (jeg gør ikke) dertil har jeg for stor ærefrygt eller beundring for Universets ”årsag”.
Så jeg nævner det lige, for senere vil jeg stille et andet spørgsmål som Jehovas Vidner heller ikke kan svare på.
Jeg skal sige dig en hemmelighed: Jehovas Vidner fornægter deres egne bøger og blade og nu fornægter de også deres egen bibeloversættelse.
----------------------------------
Nå, men er bulletingen:

Studier i skriften. STUDIER I SKRIFTEN BIND III.
Udgivere.
Watch Tower Bible & Tract Society
Brooklyn, N. Y., U.S.A.
København og Kristiania
1909.
En Oversigt over de profetiske Beviser, som tilkendegiver Immanuels Nærværelse, og at hans Rige er ved at oprettes.
------------------------------
ANDET KAPITEL. »ENDENS TID» eller »HANS FORBEREDELSESDAG».
Endens Tid; — dens Begyndelse Aar 1799; — dens Afslutning 1914
--------------------------------
OTTENDE KAPITEL. ISRAELS GENOPRETTELSE.
Israels Genoprettelse i Palæstina en Begivenhed, som kan ventes indenfor Høstperioden. — Hvorledes og i hvilken Udstrækning og hos hvilken Klasse vi kan vente denne Genoprettelse. — Tidspunket for dens Begyndelse og Tegnene paa dens virkelige Fremskriden derefter. — Hvorledes Tusindaarsrigets Velsignelser, som er bestemt for hele Menneskeslægten, vil naa og genoplive
Jøden først, —
Genoplivelsen af de jødiske Forhaabninger. — Ledande jødiske og hedenske Forfatteres Iagttagelser. — Disses Harmoni med Profetien. —
Israels Blindhed med Hensyn til Kristus allerede ved at fjernes. — Bevægelsens Udbredelse. — Gud vil hjælpe dem. — Det angelsaksiske Spørgsmaal.
------------------------------------
NIENDE KAPITEL. DIN GUD ER BLEVEN KONGE.
En Oversigt over de profetiske Beviser, som tilkendegiver Immanuels Nærværelse, og at hans Rige er ved at oprettes. . . . . 294

TIENDE KAPITEL. VIDNESBYRDET AF GUDS STENVIDNE OG PROFET, DEN STORE PYRAMIDE I ÆGYPTEN.
Aarstallet for Kristi andet Komme. — Hvorledes Genoprettelsesvelsignelserne for Verden er angivet. — Verdens Løb under Millenniets Tidsalder. — Dens Ende. — Modsætningen mellem de to Tilstande, menneskelig og aandelig Natur, som vist i Pyramiden. — Pyramiden gendriver Ateisme, Vantro og Evolutionsteorier og bekræfter baade Bibelens Plan og dens forordnede Sider og Stunder . . . . . 305
-----------------
1) De døde i Kristus er nu allerede oprejst og ophøjet med sin Herre, sit Hoved.
2) Og »Fødderne, de Lemmer paa Kristi Legeme, som endnu er tilbage i Kødet, bliver inspireret af den herliggjorte Skare, som allerede nu er steget op paa Guds Bjerg (Rige) og afspejler et Maal af den overnaturlige Herlighed, som Moses afspejlede, da han kom ned fra Sinai Bjerg.
3) Disse Budbæreres Ansigter straaler af den himmelske Glæde, som fylder deres Hjerter og strømmer over deres Læber, naar de taler med hverandre og med Herren og bringer Bud til enhver Nation (Bjerg) om de gode Tidender, at Immanuels Regering er begyndt.

Hvor vidunderlige er ikke disse Sandheder! — Guds Rige er ved at blive oprettet;
4) den Herre Jesus og de opstandne hellige er her allerede og er ”sysselsat” med det store Høstarbejde; og vi har, som Lemmer paa dette herlige Legeme, som »hans Fødder«, skønt endnu i Kødet, Lov til at være Medarbejdere med dem, at udraabe de gode Tidender blandt Menneskene og underrette dem om Betydningen af de underlige og tunge Tildragelser, som maa berede Vejen for det herlige Retfærdsstyre.

5) De har vist os, at vi siden 1873 har levet i det syvende Tusindaar;
at Fristen for de hedenske Magter, »Hedningernes Tidert, vil udløbe med Aar 1914;
og at hans Tilkommelse, hvis Ret det er at tage Herredømmet, fandt Sted i 1874.
De har vist os, at i disse hedenske Kongers Dage, før Fristen for deres Magt er udløben, vil Himmelens Gud oprette et Rige,
og at dette Rige allerede siden 1878 virkelig har været i Fremadskriden; at paa denne Tid opstod alle de, der var sovet hen i Kristus; og at siden den Tid er ikke alene vor Herre Jesus, vort Hoved, men ogsaa alle disse hellige Budbærere usynlig nærværende i Verden. Og bemærk ,endvidere, at Tidspunktet for disse dødes Opstandelse er modsvarende til Tidspunktet for Legemets Hoveds og vi har set, at hans Legemes, Menighedens, Opstandelse,
fandt Sted i Aaret 1878, 31/2 Aar efter hans andet Komme i Oktober 1874.
---------------------------
6) Profetien har ogsaa antydet Maaden for Herrens Tilbagekomst, saa at vi, skønt han er nærværende,
ikke skal vente at se hverken ham eller de opstandne hellige, som nu er i hans Lighed, undtagen med Troens Øje — Troen paa det sikre profetiske Ord;
og vi har lært, at ogsaa de, som nu udgør »Kristi Fødder«, om kort Tid skal forvandles til samme herlige Lighed. De skal da være aandelige Væsener lig ham, Kristus, og lig alle de opstandne hellige, som nu er med ham, og de skal snart se ham, som han er (1 Joh. 3, 2).
-----------------------------
7) De 2300 Dage peger paa 1846 som den Tid, da Guds Helligdom vilde være renset for Pavedømmets besmittende Vildfarelser og Principer; og vi har set, at Renselsen blev fuldført da. Vi har bemærket Opfyldelsen af de 1260 Dage eller en Tid, Tider og en halv Tid, den Tid, Pavedømmet havde Magt til at forfølge,
og Begyndelsen af Endens Tid da, i 1799. Vi har set, hvorledes de 1290 Dage afmærkede Begyndelsen til en Forstaaelse af Profetiens Hemmeligheder
i 1829, hvilket naaede sit Højdepunkt
i den store Bevægelse i 1844, da de vise. Jomfruer, ifølge Herrens Forudsigelser, gik ud for at møde Brudgommen, 30 Aar før hans virkelige Komme. Vi har set Opfyldelsen af den forudsagte Tøven; men nu udgaar Midnatsraabet: »Se Brudgommen!«
Vi har med særlig Glæde bemærket de 1335 Dage, som
peger hen paa 1874 som det nøjagtige Aarstal for Herrens Tilkommelse; og vi har siden den Tid erfaret selve den lovede Velsignelse, gennem den klarere Udfoldelse af den guddommelige Plans forunderlige Hemmeligheder.
Endvidere har vi set det store Høstarbejde i dets bestemte Tid og Orden begynde gradvis og stille
i Efteraaret 1874, men derpaa hurtig skride fremad. Vi har lagt Mærke til Klintens Opbinding i Knipper og Opbrænding samt Hvedens Indsamling. Og hvilken Velsignelse og Glæde kom os ikke til Del ved den Forvissning, at
siden Sommeren 1878, da Kongen tog sin store Magt og begyndte at regere ved at opvække dem, som var hensovet i Jesus, er det ikke længere nødvendigt, at hans Lemmer skal »sovet« og vente paa Herligheden, men at for enhver af dem er det Øjeblik, da han fuldender sit Løb i Døden, tillige det Øjeblik, da den glædelige »Forvandling« til Guds Natur og Lighed finder Sted.
-------------------
8) Foruden alt dette ser vi,
at Guds Yndest begynder at vende tilbage til Israel efter Kødet og allerede aabenbares derved, at
deres Blindhed og Fordomme imod Kristus Jesus fjernes,
at Løftets Land aabnes for dem paa samme Tid som de uddrives af andre Lande,
og tillige, at Palæstinas forrige Frugtbarhed vender tilbage. Disse ydre Tegn alene, bortset fra alle de profetiske Tider og Stunder, vilde være stærke Beviser paa, at vi lever i Slutningen af den fastsatte Tid for Menighedens eller
Regerings-Klassens Udvælgelse, paa Grund af Skriftens bestemte Forsikring om, at deres Blindhed og Tilstand af Forkastelse kun vilde vedblive, indtil Lemmerne paa Kristi Legeme var bleven udvalgt.

Eders Tjener i Kristus,
Charles T. Russell.
1st Maj 18
Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916.
----------------------
Forstår du hvis nogen bliver lidt frustreret? Nu er det så jeg vil sige følgende: kan jeg blot nøjes med en lille én? Denne her:
Her citere jeg:
"(Johannes 1:18) Ingen har noen gang sett Gud; ”den enbårne gud”, som befinner seg på plassen ved Faderens bryst, er den som har forklart ham".
Citat af JesuKristifætter slut.
-------------------------------
Nu spørger jeg så dig. Er det korrektciteret? Ok, Hør så her:
Jeg tog det ”ad notam” og her (jeg citere mit indlæg): ” ….. er så baggrunden (for dit (JesuKristifætter) statement, som jeg synes er korrekt):
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε• μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
--------------------
μονογενὴς = only begotten
θεὸς = theos = God
onlybegotten God.
http://interlinearbible.org/john/1.htm
No one has seen God at any time; the “only begotten God” who is in the bosom of the Father, He has explained Him.= altså, “Gud selv”. Gud er Gud.
----------------------------------------
Kan du forklare mig forskellen på ”only begotten God (theos)” og så ”only begotten Son”? Hvem er ”only begotten God”?
Kosmos
tilføjet af

Pyramideteologien i "nyt lys" (Kosmos)

Pyramideteologiens magt?
Jo, denne Pyramideteologi har en så stor magt i sin opfindelse og så nøje knyttet sammen med hele Jehovas Vidners tro og fortolkning og Organisation, at uanset om de i dag mener delvis noget andet med selve Giza Pyramiden, så fastholder de selve læren.
Så al det øregas med, at ”det tror de ikke på mere” er altså en direkte løgn. Alle ingredienserne og fortolkningerne og de mærkelige udregninger, alt sammen tror de lodret på den dag i dag.
De kalder det så bare ikke Pyramideteologien mere.

Her er de væsentlige punkter:
Endens Tid; — dens Begyndelse Aar 1799;
Israels Genoprettelse i Palæstina en Begivenhed, som kan ventes indenfor Høstperioden
Jøden først, —
Genoplivelsen af de jødiske Forhaabninger. —
Ledande jødiske Forfatteres Iagttagelser. — Disses Harmoni med Profetien. —
Israels Blindhed med Hensyn til Kristus allerede ved at fjernes. —
Gud vil hjælpe dem. —
------------------------------
de to Tilstande, menneskelig og aandelig Natur, som vist i Pyramiden. —
Pyramiden gendriver Ateisme, Vantro og Evolutionsteorier
den Herre Jesus og de opstandne hellige er her allerede og er ”sysselsat” med det store Høstarbejde;
De har vist os, at vi siden 1873 har levet i det syvende Tusindaar;
hans andet Komme i Oktober 1874.
Begyndelsen af Endens Tid da, i 1799
1874 som det nøjagtige Aarstal for Herrens Tilkommelse;
Sommeren 1878, da Kongen tog sin store Magt og begyndte at regere ved at opvække dem, som var hensovet i Jesus,
guds Yndest begynder at vende tilbage til Israel
Løftets Land aabnes for dem paa samme Tid som de uddrives af andre Lande,
og tillige, at Palæstinas (Israel) forrige Frugtbarhed vender tilbage
Eders Tjener i Kristus,
Charles T. Russell.
1st Maj 18
Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916.
----------------------------------
Johannes Evangeliet kap. 1 vers 18:
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:18 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε• μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
--------------------
μονογενὴς = only begotten
θεὸς = theos = God
onlybegotten God.
http://interlinearbible.org/john/1.htm
No one has seen God at any time; the “only begotten God” who is in the bosom of the Father, He has explained Him.= altså, “Gud selv”. Gud er Gud.
----------------------------------------
Kan du forklare mig ”only begotten God (theos)” ?
Det er altså direkte citeret fra Jehovas Vidners egen bibeloversættelse. Husk også, at ovennævnte er direkte citeret fra Jehovas Vidners trosgrundlære, givet af Gud via Jesus selv til Jehovas Vidners (siger de).
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
De rigtige begivenheder man faktisk, uden at ville det, kommer til at forudsige. Ang. Jehovas Vidners forudsigelser på Bibelens baggrund og med deres årstal:
Pyramideteologien
De kalder det så bare ikke Pyramideteologien mere.

Endens Tid; — dens Begyndelse Aar 1799;
Israels Genoprettelse i Palæstina en Begivenhed, som kan ventes indenfor Høstperioden
1873 har levet i det syvende Tusindaar;
hans andet Komme i Oktober 1874.
Begyndelsen af Endens Tid da, i 1799
1874 som det nøjagtige Aarstal for Herrens Tilkommelse;
Sommeren 1878, da Kongen tog sin store Magt
Guds Yndest begynder at vende tilbage til Israel
Løftets Land aabnes for dem paa samme Tid som de uddrives af andre Lande,
og tillige, at Palæstinas (Israel) forrige Frugtbarhed vender tilbage
Eders Tjener i Kristus,
Charles T. Russell.
1st Maj 18
Brooklyn, Amerika, den 1. Okt. 1916.
----------------------------------
Kan du se hvad jeg mener? Det er faktisk Israels genoprettelse i deres hjemland Charles Taze Russell ”nødvendigvis” peger på.
Det er fordi hele Bibelen jo handler om det jødiske folk. Så, jeg vil senere komme ind på, at al den snak om Jehovas Vidner i virkeligheden handlere om Israel (jøderne) genoprettelse og tilbagevenden. Bare vent og se, du vil blive meget overrasket.
Et lille fingerpeg her. Hvad skete i og omkring det årstal Charles Taze Russell nævner her, det første årstal? 1799 begyndelsen til endens tid kaldte Charles Taze Russell det?
Læg nu godt mærke til forløbet. Én af de rigtig store Zultaner, Zultan Tipu dør på slagmarken overfor Englænderne i det nordlige Indien.
Det muslimske Osmanske Imperium (Rige) der har besat hele Mellemøsten (spec. Israel med dets retmæssige statsborgere i landflygtighed) og andre store dele af verden; begyndelsen til enden.
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

Anbefaling!

Dersom du har den mindste interesse i verdenshistorien, Israel og tro på Gud (evt. involveret i Jehovas Vidner) må du gøre dig selv den tjeneste, at læse mine indlæg her igennem.
Du må gerne downloade dem og diskutere dem med andre.
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

1917, "hedningernes tider" slutter

Det er faktisk ”Israels genoprettelse i deres hjemland” Charles Taze Russell ”nødvendigvis” peger på.
Det er fordi hele Bibelen jo handler om det jødiske folk. Så, jeg vil senere komme ind på, at al den snak om Jehovas Vidner i virkeligheden handlere om Israel (jøderne) genoprettelse og tilbagevenden. Bare vent og se, du vil blive meget overrasket.
Et lille fingerpeg her. Hvad skete i og omkring det årstal Charles Taze Russell nævner her, det første årstal? 1799 begyndelsen til endens tid kaldte Charles Taze Russell det?
Læg nu godt mærke til forløbet. Én af de rigtig store Zultaner, Zultan Tipu dør på slagmarken overfor Englænderne i det nordlige Indien.
Det muslimske Osmanske Imperium (Rige) der har besat hele Mellemøsten (spec. Israel med dets retmæssige statsborgere i landflygtighed) og andre store dele af verden; begyndelsen til enden.
----------------------------
At det var England der skulle overvinde Det Imperialistiske Osmanske Rige er nok ingen tilfældighed. Imidlertid blev det først senere cementeret i 1. verdenskrig der udbrød i 1914.
Kan du se årstallene som Jehovas Vidner anvender? Nå, men endelig i 1917 blev en fredsaftale underskrevet og en ”ny tid” begynder for Israel.
1917! Afslutning på 400 års tyrkisk styre.
Britisk erobring i forbindelse med Første Verdenskrig. Den britiske udenrigsminister, Balfour, lover skriftligt at støtte oprettelsen af et "jødisk hjemsted i Palæstina". Læs dokumentet Balfour-Deklarationen fra 1917.
Kan du se det? Jødernes fangenskab i Ægypten i ca. 400 år og afslutningen på ca. 400 års muslimsk styre over Mellemøsten?
Den historiske tidslinje: http://www.israel-info.dk/flora/flora.asp?page=1485
------------------------------------------
Nu er det så den virkelighed der fremstår i Mellemøsten godt hjulpet af Storbritannien. Det er som om, at oplysningens tidsalder og fremskridtets tidsalder går hånd i hånd med opfyldelsen af Bibelens profetier.
Som det er gået med samtlige ”verdensriger” ned gennem historien forudsagt af profeten Daniel jfr. Profetien om Billedstødten, så er vi nået til det punkt i verdenshistorien hvor Gud begynder at velsigne sit udvalgte folk Israel.
Er det ikke paradoksalt, at først afviser jøderne Jesus, i hvert fald den største del af befolkningen hvorimod ”hedningerne” tager imod Evangeliet med stor iver.
Rom der er enerådende og forfølger de Kristne, bliver selv en Kristen nation, hvad vi så ellers kan lægge i det, men forfølgelsen ophøre mere eller mindre.
Da muhamed fremstår og begynder at genfortælle jødernes kultur og religiøse historie gør han det ud fra devisen,
ud fra devisen, at Gud, Israels, Abraham, Isak og Jakobs Gud JHVH netop udtaler en velsignelse over Ismael og lover at tage sig af ham / dem.
Her sidestiller han efterkommerne af Ismael; de Arabere der er og som han slår sammen over ”en bank”, med dem der skal velsignes også af JHVH.
Derfor omskriver han den jødiske historie så den passer til de folk han relatere sig til. Her opstår Koranen.
Hvad der imidlertid går skævt er den Gud, den version af Gud de henholder sig til. Det bliver en symbiose mellem måneguden Sin og jødernes Abraham, Isak og Jakobs Gud.
”I dag finder man halvmånen som symbol på islam, ovenpå moskeer, på islamiske landes flag osv, det er simpelthen fordi det stadigvæk er den øverste gud, nemlig måneguden al-ilah der dyrkes i islam”.
Den muslimske trosbekendelse: http://siad.wordpress.com/2010/06/25/den-muslimske-trosbekendelse-er-selvmodsigende/
---------------------------------------------------------------------------
Nu begynder en periode hvor Islam erobre hele Mellemøsten og undertvinger sig store dele af Afrika og Europa for ikke at forglemme fjernøsten.

Denne periode, hedningernes tider over Israel og jøderne slutter altså i og efter den 1. verdenskrig med ”fredsaftalen” i 1917.
Kosmos
tilføjet af

Lawrence og Flavius Josephus (c. A.D. 37-100)

Thomas Edward Lawrence (16. august 1888 - 19. maj 1935) var en britisk arkæolog, officer og forfatter, også kendt som T.E. Lawrenceog mest berømt som Lawrence of Arabia.
Han blev internationalt kendt for sin rolle som officer ved det arabiske oprør mod det Osmanniske Rige under første verdenskrig. Lawrences offentlige profil var dels et resultat af den amerikanske journalist Lowell Thomas'sensationsprægede rapporter om oprøret og hans efterfølgende foredragsturne, dels af Lawrences beretning om oprøret Seven Pillars of Wisdom.
Mange briter ser ham som en af landets største krigshelte, medens mange arabere betragter hans rolle som overvurderet i forhold til arabernes egen indsats under kampen for selvstændighed. Lawrence var vidende om, at Frankrig og England allerede før krigens afslutning havde delt det arabiske område imellem sig (Sykes-Picot-traktaten). Derfor har araberne grund til at hævde, at han førte dem bag lyset, når han lovede dem selvstændighed.
Storfilmen "Lawrence of Arabia" fra 1962 med Peter O'Toole i titelrollen forholder sig meget frit til mange af de historiske begivenheder.
http://da.wikipedia.org/wiki/Lawrence_of_Arabia
------------------------------------
Josephus (37 – c.100 AD/CE),[2] also Yosef Ben Matityahu (Joseph son of Matthias) and Titus Flavius Josephus[3] was a first-century Romano-Jewish historian and hagiographer of priestly and royal ancestry who recorded first century Jewish history, such as the First Jewish–Roman Warwhich resulted in the Destruction of Jerusalem in 70 AD.
He has been credited by many as recording some of the earliest history of Jesus Christ outside of the gospels.
Josephus was a law-observant Jew who believed in the compatibility of Judaism and Graeco-Roman thought, commonly referred to as Hellenistic Judaism.
His most important works were The Jewish War (c. 75 AD/CE) and Antiquities of the Jews (c. 94 AD/CE).[4] The Jewish War recounts the Jewish revolt against Roman occupation (66–70). Antiquities of the Jews recounts the history of the world from a Jewish perspective for a Roman audience. These works provide valuable insight into first century Judaism and the background of Early Christianity.[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephus
The Testimonium Flavianum, which contains the reference to Jesus Christ.
Rebellion of the Jews against Pontius Pilate. Concerning Christ, and what befell ………. the Jews at Rome.
"Jewish Antiquities", by Flavius Josephus. Book 18, Chapter 3, paragraphs 1-5. Paragraph 3
3. (63) Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ.
(64) And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross [2], those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day [3], as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named for him, are not extinct at this day.
-----------------------------
5. (81) There was a man who was a Jew, but had been driven away from his own country by an accusation laid against him for transgressing their laws, and by the fear he was under of punishment for the same; but in all respects a wicked man. He, then living at Rome, professed to instruct men in the wisdom of the laws of Moses.
(82) He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her.
(83) Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome; (84) at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men.
Footnotes:
[1] These Jews, as they are here called, whose blood Pilate shed on this occasion, may very well be those very Galilean Jews, "whose blood Pilate had mingled with their sacrifices," Luke 13:1, 2; these disturbances being usually excited at some of the Jews' great festivals, when they killed abundance of sacrifices, and the Galileans being commonly much more busy in such disturbances than those of Judea and Jerusalem, as we learn from the history of Archelaus, Antiq. B. XVII. Ch. 9. sect.3 and ch. 10. sect 2, 9; though, indeed, Josephus's present copies say not one word of "those eighteen upon whom the tower in Siloam fell, and killed them," which the 4th verse of the same 13th chapter of St. Luke informs us of. But since our gospel teaches us, Luke 23:6, 7, that "when Pilate heard of Galilee, he asked whether Jesus were a Galilean.
And as soon as he knew that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him to Herod"; and v. 12, "The same day Pilate and Herod were made friends together for before they had been at hostility between themselves;" take the very probable key of this matter in the words of the learned Noldius, de Herod No. 219: "The cause of the hostility between Herod and Pilate [says he] seems to have been this, that Pilate had intermeddled with the tetrarch's jurisdiction, and had killed some of his Galilean subjects, Luke 13:1; and, as he was willing to correct that error, he sent Christ to Herod at this time."
[2] A.D. 33, April 3
[3] April 5
[4] Of the banishment of these four thousand Jews into Sardinia by Tiberius, see Suetonius in Tiber sect. 36. But as for Mr. Reland's note here, which supposes that Jews could not, consistently with their laws, be soldiers, it is contradicted by one branch of the history before us, and against to innumerable instances of their fighting, and proving excellent soldiers in war; and indeed many of the best of them, and even under heathen kings themselves, did so; those, I mean, who allowed them their rest on the Sabbath day, and other solemn festivals, and let them live according to their own laws, as Alexander the Great and the Ptolemies of Egypt did.
It is true, they could not always obtain those privileges, and then they got excused as well as they could, or sometimes absolutely refused to fight, which seems to have been the case here, as to the major part of the Jews now banished, but nothing more. See several of the Roman decrees in their favor as to such matters, B. XIV. Ch. 10.
http://theistic-evolution.com/josephus.html
Ja, Josephus må jo vide hvad han oplevede.
Jeg ser en historisk sammenhæng mellem Lawrence og Josephus.
Kosmos
tilføjet af

Kan du forklare mig forskellen på ”only begotten God

Jeg gætter på at dem du ønsker svar fra, ikke har modet til at finde ud af,
hvor firkantet deres syn de facto er på Den Enbårne, set gennem JW'trællens "glasøjne"!

• Re.:
(theos)” og så ”only begotten Son”? Hvem er ”only begotten God”?

Det er jo så simpelt at dem der burde svare ikke kan svare, da de pr. automatik
accepetere det de fejlagtig tror er fakta, da det kommer fra JW'trællens skriverstue
og dermed pr. automatik antages at være skrevet af selveste, JW'guden jehovas højre hånd!

Re.: din sætning:
Er ”only begotten God” = et evigt væsen uden begyndelse og ende!
Er ”only begotten Son” = et skabt væsen ud over det at det er født!
JW'problemet er nu, at det er samme væsen både gud og søn, og da man alligevel ikke er så dum i skriverstuen hvor JW'trællen holder hof i sit Palads, at man prøver at påstå det ER to væsener, bliver JW'guden m/lille "g", selvfølgelig genfødt gennem Jomfrufødslen som et ganske almindeligt menneskebarn der ikke engang behøves tilbedelse, det faktum at JW'guden "jehova" er daddy, kommer man ud over ved at opremse hele stedfader Josefs stamtræ op, på trods af advarsler om, at det er spildt mælk for bollelars med alle disse endeløse stamtavler der bringer kiv og strid. (Titus.3:9 - 1.Tim.1:4))
(P.s. Jeg kan godt forstå, at men bør holde sig fra at studere de endeløse navne -
Det ender man falder over upopulære problemer som Jeremias 22:24 og 30 + 36:30 -
Re.: Jojakims søn konja falder i unåde (Men det var lidt af et sidespring 😉))
jalmar
tilføjet af

det er jeg ikke sikker på jeg kan.

Hej jalmar,
Du skriver:
”Jeg gætter på at dem du ønsker svar fra, ikke har modet til at finde ud af, hvor firkantet deres syn de facto er på Den Enbårne, set gennem JW'trællens "glasøjne"! ”
Citat slut.
------------------------
Kommentar:
Altså, jeg mener det er korrekt, at ftg og de andre fætre (JesuKristifætter) overhovedet ikke ved noget som helst om hvad de tror på. For som du selv siger, de kender kun det de får fra ”JW'trællen” eller Organisationen og det er så det de får at vide i morgen og fremtiden og da vi ikke kender den, ved de intet.
De kan åbenbart ikke regne med noget dersom det ligger ”bagud”. Så som jeg har sagt til ftg. Ingen har svaret på mit spørgsmål endnu og dersom ftg overhovedet kendte sin Bibel eller i det mindste den Kristne tro ville han jo blot svare mig eller i det mindste henvise link til fætteren.
Sandheden er, at ingen af disse to har svaret mig (kan svare mig) og jeg har så heller ikke fået svare fra nogen af de andre Jehovas Vidner der læser med eller skriver med alle deres anonyme aliaser. De aner det ganske enkelt ikke.
De mener, at der må foreligge en trykfejl i deres egen bibeloversættelse.
---------------------------
(theos)” og så ”only begotten Son”? Hvem er ”only begotten God”? Jeg ville hellere bytte om på mit spørgsmål: (theos) oversat til ”only begotten God” hvordan hænger det sammen med ”only begotten Son”? Det var hvad jeg mente med mit spørgsmål.
-------------------------
Du skriver:
Det er jo så simpelt at dem der burde svare ikke kan svare, da de pr. automatik
accepetere det de fejlagtig tror er fakta, da det kommer fra JW'trællens skriverstue
og dermed pr. automatik antages at være skrevet af selveste, JW'guden jehovas højre hånd!
Re.: din sætning:
Er ”only begotten God” = et evigt væsen uden begyndelse og ende!
Er ”only begotten Son” = et skabt væsen ud over det at det er født!
Citat slut.
-----------------------------------
Spørgsmål:
Det er dig der foreslår,
1) ”et evigt væsen uden begyndelse og ende!”
2) ”et skabt væsen ud over det at det er født! ”
ok?
---------------------------------------
Så skriver du:
”JW'problemet er nu, at det er samme væsen både gud og søn, og da man alligevel ikke er så dum i skriverstuen hvor JW'trællen holder hof i sit Palads, at man prøver at påstå det ER to væsener, bliver JW'guden m/lille "g", selvfølgelig genfødt gennem Jomfrufødslen ………”
Citat slut.
-----------------------------
Svar:
Det er jo det sidste der er interessant. Nu ved vi jo godt, at der ikke er forskel på små og store bogstaver i den oprindelige tekst og der er altså også det græske ord theos.
Så jeg har meget svært ved at se, hvordan det hele hænger sammen. Det jeg undre mig over er, at de har oversat det, som ”enbårne Gud”. theos.
Jeg har sagt: I er guder (theoi) Johannes Evangeliet kap. 10 vers 32.
Så mit problem er, at vi i denne ”sammenhæng” taler om ”flere Guder” set ud fra det perspektiv, at mennesker i visse sammenhæng blev betegnet Guder medens vi i kap. 1 vers 18 taler om Gud JHVH.
Beretningen i sin sammehæng taler om, (Johannes Evangeliet kap.

I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.Dette var i Begyndelsen hos Gud. Alle Ting ere blevne til ved det ………… i det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.
Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden……….. saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn; hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en ”enbaaren Søn” har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.
Ingen har nogen Sinde set Gud; den ”enbaarne Søn”, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.
Citat slut.
------------------
Kommentar:
Her er det så Jehovas Vidners private bibeloversættelse siger: ”enbårne Gud” og det aner jeg i virkeligheden ikke hvorfor.
Venlig hilsen
Kosmos
tilføjet af

Om jeg er ret meget hjælp ved jeg ikke.

Men der kan ikke være en only begotten God, dersom det kræves en anden God over God.
Altså, hvis Gud er Gud har han/hun skabt sig selv, og er ikke begotten.
Klaus
tilføjet af

godt forslag.

Archaic (of a child) being the only offspring of its father.

”Men der kan ikke være en only begotten God, dersom det kræves en anden God over God. Altså, hvis Gud er Gud har han/hun skabt sig selv, og er ikke begotten”.
Citat slut
----------------------------
Hej Klaus,
Jeg ved snart heller ikke. Det er meget mærkeligt. Jeg kan godt læse hvad der står i den græske tekst og jeg kan også godt læse, at Jehovas Vidner har oversat det til nøjagtig hvad der står: ”enbårne Gud”.
gl. indlæg fra again:
” …. alt er blevet til ved Ordet - inklusiv mennesket Jesus …”
Citat slut.
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1791456
Forstår du mit pointe?
Dersom der er tale om 3 personer i enheden, så er alle 3 personer Gud. Så er mennesket Jesus også Gud lige så meget Gud som Gud.
Så enten er mennesket Jesus bærer af Guds identifikation og altså er både Gud og menneske eller også er der tale om et menneske der kun er et menneske.
Dette menneske kan så ikke også være ”Gud den enbårne” eller ”den enbårne Gud”.
Citat slut.
tilføjet af

"forklaring"

Hej jalmar,
Jeg vil godt komme med en bemærkning til noget af det du skrev i går. Du skriver:
”JW'problemet er nu, at det er ”samme væsen både gud og søn”, og da man alligevel ikke er så dum i skriverstuen hvor JW'trællen holder hof i sit Palads, at man prøver at ”påstå det ER to væsener”, bliver JW'guden m/lille "g", selvfølgelig genfødt gennem Jomfrufødslen ………”
Citat slut.
------------------------------
Kommentar:
Der er noget i det du skriver. For det første, så (set ud fra Jehovas Vidners perspektiv) så er der tale om 2 væsener. De tror jo på, at Gud har en søn i himmelen og som du er inde på vil de gerne påstå, at når Bibelen omtaler Ordet er det Jesus, som ”søn af Gud i himmelen” før han bliver født af jomfru Maria.
Så relatere de Ordet til Jesus, men da man jo ikke kan komme uden om den græske tekst forholder det sig som du siger, at man skriver Ordet var Gud, men lille g og endda sætter ”en” foran så det kommer til at se sådan ud:
” I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”. I Jehovas Vidners verden:
” In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god”. http://www.watchtower.org/e/bible/joh/chapter_001.htm
---------------------------------
Men jeg har før givet bevis for (og det gør alle andre græskkyndige såvel), at sådan kan man ikke oversætte den græske tekst. Der er intet belæg for at tilføje ”en gud” altså ”én” i denne sammenhæng, så Ordet er altså Gud.
For mig passer det perfekt til selve kernen i Bibelens lære fra begyndelsen af, ”Hør Israel, HERREN (JHVH) vor Gud er én”.
"Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde" (5 Mos 6,4-6).
----------------------------------------------------

Der er intet belæg for, at Gud skulle ha` en ”søn” i himmelen. Der er belæg for, at Gud er i et fællesskab med hvad vi betegner Engle og Bibelen fortæller en masse om disse, Ærkeengle, Serafer, Keruber og ”almindelige” Engle.
Vi forstår på den baggrund (husk nu på, at det er kun Bibelens indhold vi forholder os til uanset om det er virkelighed eller ej), men vi forstår på den baggrund, at i den Åndelige verden er disse ”væsener” Ånder.
Bibelen siger ligeledes klart og tydeligt, at Gud er Ånd. Ned gennem tiden har disse Engle (i deres høje hverv) ”besøgt” planeten Jorden fortæller Bibelen.
Det har ikke været meningen, at disse skulle dele fællesskab med menneskene (døtrene), men være adskilt. (stadig, det er kun hvad Bibelen fortæller som beretning vi forholder os til, den indre cirkel af beretninger og det forløb der gør, at der skabes en konsensus med hensyn til at forstå beretningerne).
-------------------------
Altså, Gud er én. Hvis man ikke ved nu, hvad én er, så har man da et problem. Det betyder jo, at man ikke er 2 eller 3. Der er jo ikke tale om en ”forening” eller en ”sammenslutning”, en ”bestyrelse” der angivelig skulle bestå af flere væsener. Det er ikke hvad Bibelen lære. Det er først da Jesus åbenbares og apostlene begynder at ”forklare” hvem Jesus er, hvem Jesus overhovedet ”kan være” i forholdet til Gud, at vi begynder at fabulere.
Gud bliver hverken kød og blod, hverken før eller efter, men er til stede i mennesket Jesus i sin Ånd. Derfor betegnes det der fødes, sker som Guddomsfylden. Paulus brev til Kolossenserne kap. 2 vers 9:
”Kristus….. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod …. ”
----------------------------------------------------
Altså, dersom man begynder at tilføje noget og omforandre noget i den Græske tekst i forhold til oversættelsen, falder alt fra hinanden og man må nødvendigvis begynde at digte.
Derfor må jeg fastholde denne ordlyd:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv …………..
…………. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
--------------------------
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed ……………….
….. Jesus Kristus. Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.
Citat slut.
--------------------------------------------------
Jeg vil derfor lige præcisere; i et gl. indlæg fra again doceres den tanke, at der er tale om 2 forskellige personer.
1 Ordet.
2 Jesus.
---------------------------------
Ordet skaber Jesus. Altså, dersom der er tale om 2 forskellige personer er det korrekt, men jeg synes lige, at jeg havde ført bevis for, at der kun var tale om én person Ordet / Gud.
Så dersom Ordet skaber Jesus, så skaber Gud, Gud. Hvis ikke, er Jesus ikke Gud (i kød og blod, altså menneske der er inkarneret i sin Ånd) og hvem er han så?
Hvis Jesus er Gud (i kød og blod, altså menneske der er inkarneret i sin Ånd), så er der ikke noget nyt der skabes, men Gud inkarnere sig i sin Ånd og fremstår i menneskelig skikkelse.
Så enten er Jesus Gud eller også er Jesus skabt menneske. Det eneste ”nye” er, at Gud fremstår i menneskelig skikkelse nemlig Jesus. (det er så sket én gang tidligere nøjagtig på samme måde, dog uden en direkte fødsel, men blot en fremståen i menneskelig skikkelse, dersom man skal henholde sig til ordlyden af Bibelens beretninger)
”Personligt har jeg nu ikke tænkt mig at grine af, at alt er blevet til ved Ordet - inklusiv mennesket Jesus”.
Citat af again slut. http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1791456
------------------------------
Så, min konklusion er, at Ordlyden i Johannes Evangeliet kap. 1 vers 1 skal tages nøjagtig bogstaveligt som et udsagn for at forklare begivenheden med Jesus Kristus som værende Gud i sin menneskelige åbenbarelse i sin Ånd.
Det er altså Gud der kommer til menneskene som én af os dog uden at være et menneske, men Gud i mennesket.
For det andet skal ordlyden i vers 18: “ …..den Enbårne, som selv er Gud” - “No man has seen God at any time; “the only-begotten god” who is in the bosom [position] with the Father is the one that has explained him”.
Citat slut. http://www.watchtower.org/e/bible/joh/chapter_001.htm
…. Ligeledes tages helt bogstaveligt. På den måde harmonere skriften, der er kun én Gud og denne åbenbare sig altså for os mennesker i mennesket af kød og blod Jesus Kristus i sin Ånd.
Kosmos
tilføjet af

Fordi det er det der står i grundskriftet ...

.... Og her i Johannes Evg. kap. I opstår den Kristne Teologi, hvorfor det er her JW'læren har en mulighed har den første og største mulighed for at lægge afgstand fra, »og Ordet var [ÉN] "gud"« - Her er det muligt at bortforklare at "gud" ikke automatisk/nødvendigvis forbliver "gud", da Ordet bliver SKABT som MENNESKESØN via MARIA over for proselytterne, og at dette allerede kan læses i Dan.7:13, Joh.5:27 m.fl. og samtidig postulere Falskneri i de Kristne tekster, af dem der havde skrevet SON/SØN og ikke god/gud, sandsynligvis vel vidende, at det var/er et fedt for de kristne om det er Gud eller Søn der står i Joh.1:18, det er virkeligt temmelig smart fundet på, (altså hvis jeg skulle have ret i min antagelse).
Mange hilsner
jalmar
tilføjet af

Der er heller ikke belæg for "jehova"

´
... der er heller ikke belæg for:
Col.1:16,17, Alle "ANDRE" TING -
Fill.2:9, over alle "ANDRE" navne -
Rom 8:9, Så er der da [NU] ingen fordømmelse [NU er fjernet]
Sådan kan man blive ved, med alt der ikke er belæg for i NWT, det er jo derfor den Kaldes for et falskneri. - Nedenstående en mindre samling af disse i linket:
http://www.soundwitness.org/jw/KIT_part2.htm
jalmar
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.