7tilføjet af

Oekologi? -Fakta!

Saa er diskussionen der igen:) Ökologi har, lige siden konceptets "oprindelse", vaeret skydeskive for mangt og meget...Baede godt og skidt...
Problemet omkring accepten af ökologi som et muligt alternativ til de traditionelle, hormoninficerede prudukter, bliver forholdsvis skabt i medierne, istedet for i folks egen bevidsthed. For nogle aar siden, blev ökologien haglet ned i medierne, da der blev fundet to aeg-pruducenter der fuskede med fodringen og pladsen til disse höns. Der har vaeret flere sager hen af vejen og ingen af dem har vaeret saerligt oplöftende!! Det er en skam at der eksisterer mennesker der ikke ejer skyggen af samvittighed og tanke for omverdenen, men er det kun inden for ökologien at den menneske-race florerer??....Nej, vel???
Jeg maa nok hellere bekende kulör, da jeg er opvokset paa et ökologisk landbrug og derfor altid har nogle staerke meninger herom. Jeg respekterer at folk ikke spiser ökologisk og at de ikke mener at det vil göre nogen forskel(ikke at jeg giver dem ret!!), men hvad der virkelig kan saette mit blod i kog, er folk der udtaler sig, uden at have andet at holde deres meninger i, udover deres oplysninger fra forskellige medier, eller deres egen uvidenhed!!
Hvad man, som det mindste kunne goere, hvis man undre sig over hvad der goer ökologisk det som det er, og ikke helt forstaar hvad forskellen paa det og det traditionelle indeholder(og det tror jeg faktisk at der er mange mennesker der ikke helt er klar over), er at tage ud og besoege en ökologisk landmand! Se med dine egne öjne hvad "konceptet" indeholder og dan saa derefter din mening om det.
Det var lige lidt galde der skulle op:)
Jeg skal lige have opklaret hvad Redhack mener med, at traditionelle landbrug ikke forurener grundvandet?? At din far har et traditionelt landbrug og at der pä netop jeres grund, endnu ikke er paavist grundvands-forurening, er ikke ensbetydende med at det er ligemeget om du spröjter jorden med kemikalier eller ej!! Den bemaerkning haaber jeg vitterligt at du fortröd, i det öjeblik du sendte dit indlaeg, for det er dog den mest naive og uoplyste saetning jeg laenge har hoert om landbrug!! At jeres kemikalier endnu ikke kan paavises i grundvandspröverne, kan betyde mange ting:
-Enten bliver de foert igennem jordlagene over paa andres jordstykker og lander ikke lige netop paa jeres makrikel(kemikalier er ikke saa gode til at tyde mark-skel, naar foerst de er under jorden, men det kan maaske udvikles....)
-typen af jordlag kan have betyning for, hvor hurtigt det siver ned. Her er der tale om aarti'er til forskel!!!
-Hvor tit faar i foretaget jordvands-proever for nitrat osv??? Saa vidt jeg ved, er det ikke noget amterne er alt for flittige med, med mindre det gaelder en privat boring, hvor de gerne vil have vedkommende over paa kommunal vandforsyning!!
At al forurening kommer fra byerne holder altsaa heller ikke en meter!! Du siger selv at du kommer fra landet, men hvor meget ved du egentlig om det?
Pröv at bevaege dig ind i en moderne (fabriks)stald, og se havd der foregaar derinde!! Men hov nej, det maa man jo ikke engang, for de er saa frygtelig modtagelige for bakterier, saa du skal naermest i syrebad inden du faar lov at bevaege dig derind!!
At danske landmaend ikke har raad til at vaere ökologiske, vil jeg delvis give dig ret i, men vi ved jo alle hvor problemerne ligger, hvis vi er aerlige!!
At almindelige mennesker ikke köber ökologisk köd saa ofte, gör jo ikke vores situation bedre! Som altid handler vores verden om Udbud og Efterspörgsel, og mange af de mindre ökologer er gaaet nedenom og hjem, fordi folk ikke vil betale det som det koster. Men hovedsagen er jo, at det ikke er landmaendende der tjener de fede penge paa de höje priser i jeres supermarkeder!! Hvis det saa bare var tilfaeldet, saa de kunne faa noget til gengaeld for alt det arbejde der bliver lagt i det. Men nej, pengene forsvinder et sted mellem slagterierne og udbyderne.....Hvem kan forklare mig det??
En grund til at slaa et slag for ökologien er at göre jer derude opmaerksomme paa, at det er jer som forbrugere der skal holde möllen gaaende. Det sker ikke af sig selv og landmaendende kan ikke blive ved med at smide tid og penge ned i et sort hul!!
De fleste af jer, der ikke helt har forstaet hvad hele det her ökologi-palaver skal goere godt for, kigger paa det fra en helt forkert vinkel. Det er et spörgsmäl om at göre helheden bedre og ikke om man kan se eller smage forskellen paa prudukterne(selvom dette da oftest er tilfaeldet) Der er saa mange ting der saetter skellet mellem det ökologiske og traditionelle, og det er umuligt at overse dette skel, naar man kigger paa helheden! Hvis jeg bare ridser et par enkelte ting op:
Grundvand: Danmark har altid haft uendelige maengder af drikkevand, som vi derfor har smidt vaek paa bilvaske-haller, toiletaflöb osv...Dette billede er nu saa smaat ved at vende og ingen ved hvor laenge det holder. At danmark altid har vaeret et landbrugssamfund, kommer vel ikke bag paa nogen, men taenk bare paa de tonsvis af gylle, kemikalier, hormoner og ukrudsbekaemperer vi i tidernes löb har kastet paa markerne....Kommer det saa som en overraskelse for jer, at vi snart skal til at behandle vores vand med klor, ligesom franskmaendende?? Men for traditionelle landbrug er det kvantitet og ikke kvalitet der gaelder!!!!!
Brug af hormoner oa: Her snakker jeg forholdsvist ködprodukter. Traditionelle landmaend spröjter som oftest deres kvaeg med hormoner og andre giftstoffer, for at disse dyr hurtigere kan blive klar til slagteriet. Et slagtedyr skal, alt afhaengig af kön og race, have en vis vaegt for at komme i kategori og dermed give ordenlige penge. Dette gaelder iövrigt ogsaa for slagtekyllinger. Saa giv lige det en tanke, naeste gang du sidder og tygger paa den ribeye-steak eller loerdagskylling der var paa tilbud i Superbrugsen....for disse hormoner gaar videre i din krop....
Dyrevelfaerd!!!!!!: Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der saa en dokumentar om dyretransport, der var paa TV2 for et par aar siden?? Den vaekkede en kaempe debat i medierne og alle var fulde af harme over hvad disse billeder viste. Det var den aerlige historie om, hvad slagtedyr fra danske, traditionelle landbrug blev udsat for, inden de fik sat boltpistolen for tindingen!!! Der var kreaturer der naermest blev stablet ovenpaa hinanden i lastbilen. Her taler vi om tonstunge dyr, der er i vild panik og sparker rundt til höjre og venstre. Mennesker der ikke har tid eller penge til at laesse dem roligt ind og maaske koerer to ekstra gange, stikker dem med skarpe grebe, giver dem stöd med smä elektriske stokke, der forövrigt er standard-udstyr paa en saadan kvaeg-transport. Alle dyrene er mast sammen og nu gaar turen til det slagteri der giver de bedste kilo-priser. Dette kan ofte betyde krydsning af flere landegraenser.....alt imens chafförerne hygger sig foran, med deres kolde sodavand og aircondition, kämper de sammenklemte dyr i vognene bagved for at faa luft. Dette betyder at den staerkeste overlever! Der bliver sparket, bidt....dyr gaar i panik....nogle dör langsomt paa turen, af enten hedeslag eller törst(for der er selvfölgelig ikke sat penge af til at stoppe og vande dyrerne) Andre dör af de kvaestelser de paadrager sig fra de andre panikslagne dyr i vognen og ligger til slut i bunden, hvor de andre mä staa ovenpaa dem. Naar de endelig naar frem, er en god del af dem saa kvaestede, at de knap kan gaa fra vognen ved egen hjaelp. De bliver gennet ind i en kaempe hal, hvor köen gaar stöt frem imod maskinerne, der skyder dem ned og parterer dem....Udenfor liger en voksende dynge af de dyr der ikke klarede den....
Taenk lige over den, naar du staar foran köledisken og skal vaelge traditionelt eller ökologisk.....
Vi saelger nu vores köd privat, til folk der ved hvilken kvalitet de faar ud af vores koed og er klar over hvordan vors dyr bliver behandlet, for ellers kunne vi ligesaa godt sende hele lortet paa slagteriet, faa 6 kr per kilo og lukke dören for sidste gang! Dette er hvad i faar ud af at koebe traditionelt koed:
1:de danske ökologer, der pröver at göre en forskel, gaar
langsomt fallit.
2:naar i saa i fremtiden gerne vil have lidt ökologisk, i ved...for at lette paa samvittigheden...er der ikke mere dansk ökologi, men gode tyske eller letiske prudukter, der ligesaa godt kunne have vaeret produceret paa en hormon-bombe af et landbrug.
-Saa brug dog muligheden for at stötte de danske ökologer, for tro mig, vi ligger i toppen naar det kommer til at holde ökologi adskilt fra traditionelle landbrugs-metoder.
tilføjet af

Ang. Det jeg sagde

Grundvand:
I de seneste år er der skåret utrolig meget ned på de mængder af kemikalier som må bruges på markerne, til så lavt et punkt at de nu siger at grundvandet er sikkert.
Det med at du siger at det trækker over til naboerne passer ikke...
Vi har et KÆMPE areal mark som er opdyrket, i flere kilometers radius om vores boring. Så chancen for at giften ikke skulle nå ned til vores vand er utrolig lille.
Og jo vi får tit taget vandprøve da det er et KRAV at vi gør det. Så det sker med et par års mellemrum.
Forurening:
Og så er det lige dette agument som nok slet ikke giver nogen mening: "At al forurening kommer fra byerne holder altsaa heller ikke en meter!! Du siger selv at du kommer fra landet, men hvor meget ved du egentlig om det?
Pröv at bevaege dig ind i en moderne (fabriks)stald, og se havd der foregaar derinde!! Men hov nej, det maa man jo ikke engang, for de er saa frygtelig modtagelige for bakterier, saa du skal naermest i syrebad inden du faar lov at bevaege dig derind!! ".
For det første så har jeg aldrig sagt at AL forurening kommer fra byerne. Men hvis du ser dig omkring hvor kører alle bilerne så rundt henne? Ude på markerne? Nej, de kører rundt inde i byerne... Hvor ligger alle forbrikkerne? I byerne...
For ikke at tale om alle de skibe som lukker skid ud i vandet rundt om Danmark.
Og så er det lige den sjove del... Hvorfor *BIB* har smittefare i staldene noget med forurening at gøre?
Penge og økologi:
jeg vil gerne give dig ret i det med at pengene ikke ryger ind hos landmændene, men derimod hos slagterrierne osv. Det er bare ikke så mange der faktisk er klar over det.
ting som du "ridser" op:
Du har helt misforstået det med grundvandet. Genneralt så bliver vores grundvand renere og renere da mængden af sprøjtegift de sidste på år er faldet meget.
hormoner: Du kan ikke seriøst mene at det er skadeligt at spise kød fra dyr.. Tror du ikke at den slags var blevet forbudt hvis det var skadeligt for mennesker?
Dyrevelfærd: Du tror selv på at økologiske dyr bliver behandlet bedre? Der tager du grueligt fejl. Disse dyr skal stadig slagtes. Det er i hvert fald helt forkert af dig at tro at det kun er uøkologiske dyr som bliver behandlet dårligt...
Økologi er nok desværre ikke svaret, da det jo alså ikke kan betale sig med mindre at forbrugerne vil give 200% mere for deres kød.
Men jeg må lige høre dig ad... Tror du der vil være noget der hedder Dansk landbrug hvis EU støtten bliver fjernet?
tilføjet af

2 omgang:)

Jeg pröver lige at svarer paa nogle af de ting du traekker frem fra mit indlaeg:)
Hvem er det der siger at grundvandet er sikret????
Saa mange aars forurening tager tid at rense ud i, saa nok er maengderne af kemikalier der smides ud paa jorden blevet skaaret ned, men jeg vil have det helt vaek! Det kan godt vaere(eller det er det!!) at det er idealistisk, men det vil jeg hellere vaere end blot at finde mig i, at systemet siger at det skal vaere saadan for at kunne fungere!!
Jeg kender ikke jeres landbrug, men mange andre, hvor "overdreven"(det som jeg kalder overdreven, er ellers kendt som normen og ganske legalt...) brug af pesticider gav alvorlige vandproblemer.
"Smittefarer i stalden" maa jeg give dig ret i:) Blevet revet med og kom til at generaliserer mine synspunkter paa en sidevej, vaek fra forurening:) Men det er altsaa en industrialisering af ködproduktionen der vil noget!! Og det kan godt vaere at det er den gaengse opfattelse, at det nok er nödvendigt for at kunne föde alle? Men sikke noget aevl!!!
Grundvand igen: Renere og renere????.....Tror jeg ikke kommer til at holde stik! Som du nok har regnet ud, er mine kommentarer til dette emne ikke baseret paa anerkendte videnskabelige undersoegelser! Men som jeg har forstaaet det, tager det med nogle kemikalier lang tid at bevaege sig ned til grundvandet, der ligger i forskellige dybder fra jordoverfladen....med nogle stoffer kan det tage flere aartier at naa ned til vores vanddepoter, saa taenk lige paa hvordan landbruget har set ud de sidste 30-40 aar....föler du dig stadig sikker paa at det rene drikkevand i danmark stadig er i overflod???
Hormoner: Jeg siger ikke at de er sygdomsfremkaldende, men at det er "medicinsk fremavlet" köd at mange spiser og hvis du vil bygge din krops sundhed paa syntetiske stoffer, saa gör du da bare det......
Dyrevelfaerd: Söde ven, vi snakker om landbrug her, saa selvfölgelig bliver dyrene da slagtet!! Det er da ved gud derfor at vi har dem, ellers ville bestanden af kaeledyr i danmark godt nok eksplodere....Men det at vi har dem, for senere at kunne slagte og spise dem....betyder det at de naermest skal tortureres för det sker?? Hvis det er din mening, saa er du godt nok en kold *BIIIB*
Vi behöver vel ikke at behandle dyrene som slagtevaegt för de overhovedet har naet slagteriet!!!!
Som du tydeligvis ikke er klar over, er der mange regler der skal overholdes mht ökologiske landbrug, herunder ogsaa transport og slagtning. Der er en mere "human" maade at afslutte det paa, med mindre dyr paa mere plads, mindre transporttid da de ikke maa transporteres over et vist antal kilometer vaek, afvanding undervejs og ordenlig plads og behandling paa slagtestedet.
Det er stadigvaek slagtedyr vi snakker om, de faar ikke hjemmesko paa og bliver börstet inden de faar en kugle for panden, men de bliver behandlet ordenligt af nogle mennesker der har en samvittighed naar emnet drejer sig om dyrevelfaerd!!
Dansk landbrug uden EU stötte??
Ja! Hvis folk vil stötte de danske landmaend(og her taler vi generelt) istedet for at köbe hollandske og tyske böffer, fordi de er billigere. Folk skal göres opmaerksomme paa at deres holdninger og handlinger gerne skulle kunne fölges ad!!
Derudover skal der renses ud i det beaukratiske system der "vaager" over det danske landbrug og pengene styres i den rigtige retning!!
tilføjet af

taenk lige over dit indlaeg igen...

Maa indrömme at her er et af de typiske eksempler paa mediernes styrke i forhold til at danne folks meninger....Du starter med at sige at du overgiver dig....udfra resten af indholdet i dit indlaeg, skulle du nok have stoppet der!!
Jeg har ikke ret meget andet tilovers, end hovedrysten og et vagt haab at der ikke er alt for mange kopier som dig derude....
tilføjet af

Here we go again

Det med at det kan tage år før kemikalierne når ned til grundvandet lyder meget rigtig.
Derfor skal jeg ikke helt kunne svare på hvordan det ved at vores grundvand bliver renere... Men det var fremme i aviserne for et års tid siden.
Grundvandet ved os i i hvert fald ikke blevet dårligere de sidste 20 år min far har boet der... Men måske er vi bare heldige.
Men han har heller aldrig brugt overdrevet meget sprøjtegift.
Det med syntetiske stoffer i maden kan jeg godt leve med. Og den gennemsnitlige levetid for mennesker i Danmark stiger...
Jeg mente ellers at der var blevet strammet så meget op på dyretransport området, så det var nogenlunde det samme for øko og ikke øko dyr.
(I hvert fald ang. grise).
Landbrug uden støtte:
Jeg tror ikke at Danskere vil give 200% mere for at få dansk kød. De køber det bare i Tyskland i stedet for så. Selv jeg ville nok ikke give så meget for kød. (Selvom det ville støtte min far).
100% dansk økologisk landbrug= Ingen Dansk landbrug.
tilføjet af

DYRE RET, ved os, og naturen

hmm vi må ikke behandle dyr som bruges til mad bare lidt dårligt?` da naturen temmeligt hårdt svarer på det, FØDE DYR jages spises ( spis eller bliv spist ).
så helt onde er vi jo ikke, da vi måske holder førevare dyr lidt hårdt, MEN vi springer da ikke på dem som i naturen og bider og flårm i dem indtil de dør.
så syntes da vi er bare lidt FAIR som mennesker.
Dyreriget naturen SÅ kan man snakke om vild behandling af dyr. OG MAN SKAL DA LEVE.
Kæledyr skal da behandles anderledes.
PS det går ikke man behandler føredyr, som kæledyr med hus og have, kommer itl at holde af dem og elske dem, SÅ kunne blive svært at æde em man holder af.
tilføjet af

byfolk og dyr...hold dem adskilt:)

Altsaa Ironcross.....jeg kan stadig ikke se det logiske i dit indlaeg....Det er nok blevet understreget en halv snes gange indtil videre, at födedyr(som du gerne vil kalde dem) ikke har en s... at goere med kaeledyr!! Har du paa noget tidspunkt prövet at saette dine ben paa en gaard?? (og her gaelder ikke klassens tur til Jens Hansens bondegaard i 3 klasse!!!)
Jeg er opvokset paa en gaard hvor vi behandler vores dyr ordenligt. For byfolk er det at behandle dyr aabenbart lig med at give dem hjemmesko paa, hente avisen for dem og have maden klar klokken 5.....Hvilken verden er det lige du lever i??
At behandle dyr, herunder ogsaa slagtedyr ordenligt, indebaerer for mig at man giver dem nok plads at leve paa. At du giver dem mulighed for at vaere i deres naturlige element, hvilket du maaske har glemt er i naturen....du ved....pa en mark!!! og ikke stuvet op i et hjoerne i en kaempe fabrikshal, der ogsaa gaar under aliasset: en stald!!!
Det giver mig kuldegysninger at alt skal vaere saa industrialiseret idag, for det er sgu ikke den metode der giver denne planet mulighed for at overleve!
Det er sikkert virkelig bekvemt at saette computeren til at goere alt for os, for vi har jo saa mange andre ting at give os til.....som hvad????
Og hvor er det lige at du vil hen med denne kommentar fra dit indlaeg:
" hmm vi må ikke behandle dyr som bruges til mad bare lidt dårligt?`"
Hvad er det lige at du vil sige med det?? At det er okay at "mishandle dem lidt" for de skal jo alligevel bare slagtes, so why give a fuck about it??
og hvad skete der lige for dig her???????:
"så helt onde er vi jo ikke, da vi måske holder førevare dyr lidt hårdt, MEN vi springer da ikke på dem som i naturen og bider og flårm i dem indtil de dør."
Nej Caveman,vi lader dem have hele 2 kvm at leve paa, giver dem et nr i computeren, braekker bare et par ben paa dem under transporten, og laesser dem saa ind i en overfyldt slagtehal, hvor der haenger en tung lugt af blod og indvolde og skrigende dyr.....Det kan jeg sgu godt se er virkelig flot af os mennesker!!!! Vi burde naermest faa en medalje for det gode arbejde vi gör!!!!
tilføjet af

Dyr skal behandlet ordentligt. JA

dyr skal behandles ordentligt, ligesom mennersker skal ( vi er jo også dyr he ).
så skriver jeg ikke mere her, da shandrillen og mig aldrig bliver enig, eller bare keeps the misunderstandings going on.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.