13tilføjet af

Stem til EU parlamentet!

Dette er bare en opfordring til alle! Stem til EU parlamentsvalget! Det er vigtigt at alle engagerer sig! Vær ikke en sofavælger! Op af stolen den 13. juni og stem! Det var bare det jeg ville sige... hej hej!
tilføjet af

EP-valg

Helt enig. Det er altid vigtigt at stemme. Jeg tror dog desværre, at valgdeltagelsen vil blive meget lav i år, da det ser ud til at størstedelen af befokningen ikke har indset hvad europaparlamentet betyder for dansk politik.
Efter min erfaring er det specielt de unge og de ældre der ikke vil stemme ved dette valg. De unge interesserer sig ikke og de ældre tror ikke deres stemme betyder noget. Desuden har de fleste ældre, jeg har snakket med, en fordom om at EU-parlamentet er noget fjernt, der ikke har indflydelse på dansk politik, hvilket jo er langt fra sandheden.
tilføjet af

Parlamentet det nye Folketing??

Rigtigt Kedde jeg tror heller ikke den kommer over de 50 proc som sidst. Og jeg håber Venstre får en lussing. Det er også på at de ældre ikke regner med at Parlementet har den store indflydelse som den vil få hvis Venstre laver om på Danmarks kortet, og gør landet til en region i EU. Det er partiets håb med den nye inddeling og et kærkom-ment forhåbning med valg i hele Danmark til EU.
herollen1@sol.dk
tilføjet af

Stem til valget!

Jeg er helt enig, det er vigtigt at afgive sin stemme, kun derved bevarer man retten til at kritisere EU.
Jeg er dyb modstander af EU og alt hvad det står for, Danmark kan sagtens klare sig uden EU, især efter udviddelsen med ti nye lande, når de skal bringes op på det niveau, hvor vi er idag, prøv så at gætte hvem der skal betale regningen....
STEM PÅ FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU. så vi kan forlade den dødssejler inden det er for sent.
tilføjet af

hørt hørt

junibevægelsen er bedste bud!
tilføjet af

Modsætningforholdet i EU

Valget gælder ikke for eller imod EU og dets udvidelse. Nej det løb er kørt. Derimod gælder det om at få de rigtige kandidater som har gennembrudskraft valgt til parlamentet og givet det en større indflydelse på minister rådets medlemmer og K-folkene.
Derfor gælder det også om at få en gruppe af kandidater hvor der ikke er et modsætningsforhold i deres opfattelser af tingene.
Det kan ikke være en gruppe fra Modstanderne af EU som sidder sammen med gammel-kommunister fra østlande der går ind for et styrket EU.
Vælg heller folk fra Socialdemokratiet og Venster her har man enslydende opfattelser. Selv om jeg gerne ser at Venstre går ned i antal til gengæld for andre.
herollen1@sol.dk
tilføjet af

Enig!

Jeg er helt enig. Valget handler ikke om at være for eller imod EU, hvilket mange EU-modstandere tror. 'Gæst' nævner, at vi skal "forlade den dødssejler inden det er for sent", men faktum er at 80% af alle love, der bliver vedtaget i Folketinget, er EU-direktiver. Jeg tror af den grund ikke Danmark vil kunne trække sig ud af EU, uden at landet ændres radikalt.
Jeg vil nærmest påstå, at mens EU-modstanderne har haft travlt med at kritisere EU, så har EU opbygget det Danmark, som de elsker så meget.
Jeg er ikke helt bekendt med tallene for EUs nye udvidelse, men indtil videre er pengestrømmen ind og ud af Danmark cirka lige stor, så man kan ikke tale om et kæmpe tab for Danmark.
Jeg mener, det er skræmmebilleder, der bliver brugt i forbindelse med udvidelsen. Det samme blev sagt, da et par andre nuværende lande blev medlem af EU. Det er jo ikke fordi befolkningen i fx Portugal i dag er en kæmpe udgift og overrender Danmark efter arbejde.
Noget andet er, at du diskuterer noget, der for længst er blevet besluttet. Prøv i stedet at åbne øjnene, deltag i den debat, der er aktuel og lev ikke i din egen lille EU-frie verden.
tilføjet af

Tænk jer om!

Da det tidligere DDR brød sammen og blev lagt sammen med Vest Tyskland, fik tyskerne en gigantisk regning, en regning de ikke bliver færdige med at betale de næste mange generationer, og det var kun eet land.....
Samtidig skal man holde sig i erindring at, DDR var mønsterstaten, det var komunismens stolthed som ofte blev opnået på bekostning af de øvrige østlande.
Hvis det ikke kan give stof til eftertanke, så tænk på de uhyrlige krav som Polen fremførte inden optagelsen, jeg sad dengang og tænkte "hvis de ikke er tifredse med det de øvrige tilbydes - ja så forsvind!"
DER KOMMER SELVFØLGELIG EN REGNING. At tro andet, er kun udtryk for dyb uvidenhed og manglende indsigt.
tilføjet af

Vi er alle på lykkepiller

Det kan kun undre at Poul Nyrup i gårsdagens eu-debat og miljøspørgsmål, udtaler sig om det rene danske drikkevand, når det nu er bevist at medicinrester trænger ned i grundvandet. Ikke bare i Danmark, men i alle de vestlige lande, hvor man har foretaget undersøgelser af vandløb, floder, fisk m.m. finder man hormoner, antibiotika, cancermidler, clofibrinsyre, gigtmidler, smertestillende midler - og meget meget andet. For nylig i Texas fandt man i 3 forskellige ferskvandsfisk rester fra aktive stoffer i lykkepiller, og nogenlunde det samme mønster er gældende i bl.a. Tyskland og Schweitz og England. Når danske politikere ignorerer sådanne fakta, og ikke ved meget derom, er det simpelthen fordi man i Danmark har valgt ikke at overvåge medicinrester i vandet, da de mener at problemet ikke er 'så stort'. Dét tiltrods for at Dansk dambrug bruger 3 tons antibiotika om året. Dét efter, at det i Ribe Amt, blev afsløret at 60% af alle medicinrester endte direkte i vandløbene. Og dét på trods af at 75% af de 25 millioner årligt produceret danske svin bliver behandlet med antibiotika. Alle disse medicinrester ender i vores vandløb i mere eller mindre koncentrationer. Hvis vi havde de samme grænseværdier for medincinrester som for pesticider, kunne vi sikkert snart lukke flere af vore drikkevandsboringer - sådan ser billedet ihvertilfald ud i Tyskland.
Selv meget små mængder hormonaktive stoffer mistænkes for at have en forstyrrende effekt. hvilket bevidnes ved at man i Århus sidste år fandt testikelforstyrrelser i køer, og at haren er ved at være truet, fordi hunnerne udvikler deforme kønsorganer. Man kan blot tørt konstatere, at hvis det samme mønster gør sig gældende for den menneskelige race, løser problemet jo sigselv i den sidste ende, og moder jord får fred.
Et ja til den nye EU-forfatning, gør blot vejen til et renere miljø meget længere, eftersom der ikke er nogen som helst interesse i at vise konsekvens og afskaffe alle giftstoffer. Det er de økonomiske interesser som vejer tungest, og miljødebatten forbliver tilsyneladende et nødvendigt onde på dagsordnen, tiltrods for at det på lang sigt vil spare os penge i behandlingssystemet og hjælpe folkesundheden i den rigtige retning. I landbrugsstøtten kan man opleve at der bliver uddelt støtte til landbrugsprojekter (bl.a. svineproduktion) der er så belastende for det danske miljø, at forbrugerne bagefter skal betale for oprydningen via miljøskatter og 'grønne' afgifter - hvor er logikken?
Stem eu-modstandere eller kritikere ned til EU og lad os være solidariske med England og Holland, som også viser skeptis overfor det nuværende EU.
tilføjet af

Hej Kedde

Et sted hvor man tager grusom fejl er, når man tror at EP ikke har indflydelse på dansk politik! Det er den anden vej der er problemet. Resten af EU er totalt ligeglade med Danmark! Tykland og Frankrig gør nøjagtigt som det passer dem. Danmark er det( eller blandt) land i EU der opfører sig mest tro mod EU's regler, så hvad hjælper det egentlig?
HVorfor skal man have en masse EU-pladder, når de store alligevel ikke efterlever reglerne? Frankrig, den sore fortaler for EU, er selv en af de værste til at indføre handelsblokeringer mod andre lande, selv fra EU, der forsøger at etablere sig på det franske marked!
Jeg kan godt forstå at mange mister tilliden og føler at Bruxelles er meget langt væk!
Eu burde være en samhandels-klub, som indskrænkede sig til at beskæftige sig med ting der vedrørte handel og konkurrence vilkår. Så burde det enkelte land selv suverænt bestemme alt andet indenfor egne grænser! Hvorfor skal EU bestemme hvordan udformning af eks. et skilt til en nødudgang på et hotel ser ud? Hvor krum en agurk må være? ja ja, gamle eksempler, men det viser latterligheden i en stor del af de regler der kommer fra EU! Landene i EU er så kulturelt forskellige, hvilket ikke er blevet mindre efter udvidelsen, at man aldrig kan ensrette alt. Kan hver vores særhed ikke være en ekstra kolorit og charme istedet for at alt skal være ens og kedeligt?
Jeg er EU-venligt stemt og stemmer altid for EU, men de blander sig i mere end godt er!
tilføjet af

DDR/EU

Jeg har ikke sagt, at de nye EU-lande ikke vil blive en udgift. Jeg refererede til de udgifter som Danmark har haft hidtil og fremhævede at det nogenlunde er break-even, når man også inddrager indtægterne.
Jeg mener ikke man kan sammenligne DDR og EU. DDR befandt sig i en dyb økonomisk krise, hvorimod de nye EU-lande lever op til de økonomiske krav, der var en betingelse for optagelsen. Desuden er optagelsen en realitet, Danmark er en del af EU og VALGET HANDLER IKKE OM HVORVIDT VI SKAL TRÆKKE OS UD. Hvis der endelig skulle komme en kæmpe regning, så hænger vi på den lige meget hvad, så det handler om aktivt at deltage i de nye landes indtrædelse.
Med hensyn til Polens krav, så skulle jeg da mene, at det er ganske naturligt at et land prøver at gennemføre flest krav som muligt. Hvis det var Danmark, der stillede krav og kunne gennemføre dem, så ville du sikkert ikke have så meget imod det.
tilføjet af

Miniputland

Jeg er fuldstændig enig med dig i, at de store lande har for meget magt i EU og Danmark ofte bliver overhørt, men i europaparlamentet samarbejder partierne jo på tværs af lande, så der kan man ikke tale om at landene plejer sine egne interesser.
Derimod mener jeg ikke at EU skal være en samhandelsklub, men hellere en stat, hvor en central administration har magten i EU. Jeg kan ikke se hvordan situationen skulle være anderledes med en samhandelsklub. Fx kunne Frankrig i princippet stadig ignorere små lande som Danmark og bevare handelsblokeringer.
Jeg tror ikke, at de europæiske regler og bestemmelser, vil blive mindre latterlige af, at det i stedet er Folketinget, der laver dem. Nu nævner du selv handel og jeg vil da se det som en fordel, at man altid kan bruge et produkt fra Italien i Danmark, og måske ikke skal bekymre sig om man bruger en anden strømstyrke i elektriske apperater, produktsikkerheden er lavere eller andet. At man så ensretter for meget handler vel om synspunkter, men jeg vil sige at der som regel er en årsag til at man indfører standarder.
Jeg er glad for at du ikke direkte angriber mig. Jeg oplever efterhånden, at jeg bliver hånet, blot jeg tilkendegiver, at jeg er for Europas Forenede stater. Mange skildrer kun mellem at være EU-venlig og EU-fjendtlig, og jeg synes, det er lækkert, at få en mere nuanceret debat for en gangs skyld.
Desværre er jeg ikke hjemme i weekenden, så jeg vil højst sandsynligt ikke kunne svare på flere indlæg før efter valget. Jeg vil lige afslutte med at sige, at det er en interessant debat, som du har taget hul på, så jeg vil gerne forsætte den efter valget.
tilføjet af

Ud af EU?

Jeg er fuldt ud klar over at dette ikke er en afstemning om, hvorvidt vi skal forblive i EU, den afstemning får vi nok desværre aldrig, det tør regeringerne i Danmark ikke.
EU er og bliver en pengesluger, vi får ikke mere demokrati ved at stemme til et parlamentsvalg, parlamentet i EU har ingen reel magt, magten tilfalder embedsmændende og ministerrådet. Mit argument er derfor at hver gang der stemmes om et forslag der berører danskerne, er der vedtaget af andre nationer, hvilket strider direkte mod den grundlov vi lige har fejret.
Videre skriver du at selvfølgelig kommer der en regning, ja det gør der, skal vi yderligere belastes på et statsbudget der end ikke tillader at vi kan opretholde et acceptabelt sygehusvæsen, ældrepleje eller børnepasning.
Mit spørgsmål til dig er derfor, hvor skal de ekstra penge komme fra?
Jeg mener stadig der er en verden til forskel på de nye lande, og de lande der har været med fra starten, De nye lande er stadig et pænt stykke fra vestlandenes niveau.
Den forskel skal nødvændigvis udlignes, det kan ske ved at 1. Vi går ned i niveau. 2. De kommer op i niveau, hvad lyder som den mest sansynlige mulighed......
Derfor, når vi nu ikke umiddelbart kan forlade foreningen, så må vi i det mindste få nogle mennesker i parlamentet som ikke bare holder brandudsalg når EU siger betal.
Mere EU = Mindre DK.....
tilføjet af

Du fordrejer fakta...

Grunden til at Vesttyskland fik en kæmpe regning var jo den, at det gamle DDR var det land, hvor transitionen gik hurtigt - det var virkelig fra den ene dag til den anden.. Så der var slet ikke tid til at opbygge institutioner eller vænne sig til den nye markedsøkonomi... Sådan forholder det sig jo slet ikke med de nye EU-lande...
Det er da rigtigt nok, at vi både løbende og også fortsat i noget tid kommer til at betale for den videre transition, men der kommer jo ikke lige pludselig en kæmpe regning som i DDR's tilfælde...
Og transitionen og udviklingen af det indre marked er enormt vigtigt for Danmark - Polen, som du selv nævner er faktisk det land sammen med de baltiske lande, som Danmark handler mest med (af Østlandene) - der er kæmpe markedspotentialer dér, så det er blandt andet derfor udvidelsen er så vigtig og nyttig...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.