7tilføjet af

kristendommens fødsel

I det 1. århundrede var der en overflod af religioner i den græsk-romerske verden kendt som "mysterie religioner". Der var hundredvis af disse forskellige religioner, de var som sekter, der tilbad specifikke helte eller guder, som Adonis, Dionysos, Mithras, og Osiris. Mange af disse guder var frelser guder, der blev sagt, at ville frelse menneskehden fra deres synder eller komme og frelse verden, og folk blev indledt i disse religioner ofte gennem hemmelige ceremonier, der indeholdt forskellige ritualer såsom ofre, særlige måltider, salvelse og vask.
Vi ved ikke meget om mange af disse mysterie religioner, fordi de fleste af dem ikke har skrevet doktriner og deres synspunkter blev holdt hemmelige, og også fordi de originale oplysninger om dem ikke er blevet bevaret eller blev destrueret af kristne,da de kom til magten. Vi kender dog lidt til dem fra de tidlige kirkefædre.
Inden for det jødiske samfund var der også en stor mængde af nye frelser guder der dukkede op rundt i området.Nogle jødiske tilhængere, som mente verdens undergang var nær begyndte at søge efter den Messias, som var forudsagt i den hebraiske skrifter. I løbet af denne tid poppede mannge nye frelser guder og messiaer op. Nogle var rigtige mennesker, som andre troede var Kristus eller Messias, og andre var mytiske Guder. Personen Jesus var blot et af mange der menes at være den formodede Kristus eller Messias fra hebraiske skrifter.

Selv om de fleste aspekter af Jesus ikke er unikke, blev Jesus Kristus først opfundet af Paulus. I en tid, hvor krav om en frelser gud og guddommelige åbenbaringer var alle vegne og overalt , og mens mange tilhængere af den jødiske tro ledte efter Frelseren forudsagt af skrifterne, opfandt Paulus sin hel egen frelser gud.
Denne nye frelser, der senere skulle blive kendt som "Jesus Kristus," var ikke oprindeligt baseret på en historisk person, men snarere fra Paulus' fortolkning af de hebraiske skrifter. Paulus troede Jesus levede på jorden i en ikke så fjern fortid, men hævder at, ingen anden end de få med guddommeligt viden vidste om Jesus` betydning indtil Paulus delte denne viden med offentligheden, efter det blev givet ham igennem en himmelsk åbenbaring og fortolkning af de hebraiske skrifter.

Forestillingen om Gud har en søn var også afledt af Paulus fra skrifterne. Ordsprogene 30:4 nævner at Gud har en søn, samtidig med at spørge ", og hvad er hans søns navn?" Formentlig mere indflydelsesrig var Salmernes Bog kapitel 2, hvor Gud har en samtale med hans "enbårne søn." Selv om dette er en henvisning til kong David (Guds anden enbårne søn, ja John 3:16 var forkert, da man sagde Jesus var hans eneste enbårne søn) Paulus fortolkede dette og henviste til Frelseren han ledte efter.
efter Paulus, har mange forskellige skriftkloge skrevet en række historier om en Jesus, og mange forskellige grupper af tilhængere blev dannet. Tidlig kristendom var yderst varieret, og der var faktisk mange forskellige konkurrerende sekter af kristendommen i de første par århundreder. Der var et utal af forskellige versioner af både kristendommen og Jesus Kristus i de tidlige år af kristendommen, men fire store grupper er mest kendt. Kristendommen startede med gnostikerne og Ebjonitisme. Senere ned linjen kom Marcionites og Paulines (opkaldt efter apostlen Paulus). Flere udgaver af kristendommen fandtes forud Paulus kristendom, men det er den, der blev understøttet af Rom, og gennem folkedrab blev det til den moderne kristendom der er kendt idag.

Gnostikerne
deres lære inddrager tanken om, at mennesker er guddommelige sjæle fanget i en materiel verden skabt af et ufuldkomment ånd. For at frigøre sig fra den ringere materielle verden, skal man opnå "gnosis", som er åndelig viden kun tilgængelig for eliten. gnostikerne identificere Jesus af Nazareth som det Højeste Væsen, der ville bringe "gnosis" til Jorden. Gnostisismen var ganske populært i Middelhavsområdet og i Mellemøsten i de første århundreder og i dag eksisterer nogle få isolerede samfund af gnostikerne stadig.
ebionitterne
troede, at Jesus var jødernes Messias, der sendes fra den jødiske Gud til det jødiske folk i opfyldelse af de jødiske skrifter. Ebionitterne troede ikke på jomfrufødslen. For dem blev Jesus født af Josef og Maria, og senere blev godkendt af Gud, og dermed blev Guds søn. De troede på den gamle lovgivning, da de mente, at deres gud valgte Jesus til at være hans adoptivsøn, fordi Jesus holdt den jødiske lov perfekt, og var den mest retfærdige mand på Jorden. Da han var retfærdig,fik Jesus den særlige opgave at ofre sig selv for skyld for menneskeheden.

Markion
marcionitterne var tilhængere af Marcion og i modsætning til Ebjonitisme de troede Jesus kom til at afskaffe de gamle love og besejre den onde gud i Det Gamle Testamente. Gud i Det Gamle Testamente er morderiske, krævende og jaloux. Gud i Det Nye Testamente synes at være stort set fjernet, meget åndelige, og en hel del mere fredeligt. På grund af denne Marcion troede på 2 guder. Gud i Det Gamle Testamente var faktisk en anden gud end Gud i Det Nye Testamente.
De troede Jesus virkelig havde været et menneske med henblik på at narre Gamle Testamentes Gud. Kun en gud kunne overholde GT love perfekt, men kun en person, der fulgte den perfekt og derefter ofrede sig selv for at kunne gøre op med loven.Dette er grunden til at NT Guden foregiver at være et menneske. NT guden Jesus var det perfekte offer for at den Gamle Testamentes Guds magt blev reduceret.
NT er et taktisk udvalg af tekster, som efterhånden, efter mange finter og
stridigheder, skulle få den teologiske opinion til at svinge over til den mere
ortodokse, person-kristne opfattelse – den endelige kanon bestemtes ikke før år
367. Gnostikeren Markion havde allerede i år 140 sammensat et nyt testamente
bygget på sine versioner af Paulus og dele af Lukasevangeliet (han godtog ikke
GT og dets gud). År 143 var det tæt på, at den gnostiske mystiker Valentinus
blev valgt til biskop i Rom. Gnosticismen, som da udvikledes til en blanding af
græsk platonisme og kristendom, var en esoterisk bevægelse for indviede med
stor rækkevidde i Middelhavsområdet. Man hyldede Jesus, ikke som historisk
person, men som åndeligt forbillede. Gnostikerne havde en betydelig mere
kompliceret verdensforklaring end de kristne og var rigt repræsenteret blandt
de filosofisk lærde.
Flere kristne kirkefædre, især Irenæus i Lyon, agiterede brutalt mod
gnosticismen og det lykkedes dem at afgøre, hvad der kunne godkendes som
Guds sande ord. Omkring året 180 blev det bestemt, at kun fire evangelier ud
af de mellem tyve og fyrre, som da var i omløb, skulle kunne indgå i Den
Hellige Skrift. Ophavsmændene (til disse evangelier) var ukendte, men fik
navnene Markus, Mattæus, Lukas og Johannes. Jesus skal nu være den
samlende figur og evangelierne påstås at formidle vidnesbyrd om hans liv.
Desværre blev de evangelier åbenbart skrevet længe efter Jesus’ formodede tid
og udenfor Palæstina (flere geografiske angivelser er direkte pinlige), og
indeholder mængder af modstridende oplysninger. Ikke engang det mest
fundamentale for de kristne, f.eks. bjergprædikenen, er ensartet og troværdigt
gengivet. Lukas forlægger, i modsætning til Mattæus, hændelsen til en slette;
begge skriver først, at Jesus talte til disciplene, men senere at han prædikede
for folket. De smukke ord er ikke originale, men delvist en fri sammenstilling af
sentenser fra GT, Talmud og fra så vidt forskellige filosoffer som Aristoteles og
Confucius. Evangelieforfatterne var lærde mænd, som hentede forbilleder og
udsagn fra hele den antikke kultur - NT er for en stor dels vedkommende et
udtryk for hellenistiske tankefigurer.
Meget af det Jesus skal have sagt og gjort, f.eks. miraklerne, kan direkte
henføres til dengang kendte legender: Herakles, Dionysos, Apolonios fra Tyana,
Asklepios, Mitra, Buddha osv. Evangelierne er for en stor dels vedkommende
”lånt”, tekster bygget på etablerede visdomsord og myter – en vanlig genre på
den tid. Nye syntetiske, konstruerede guddomme med undergørende
egenskaber var accepteret siden de egyptiske og græske polyteismer blev
sammenført i Serapiskulten af Ptolemaios I. Den egyptiske præst Manetho og
den græske Timotheos udarbejdede den nye guds attributter og valgte hans navn.

En international, religionshistorisk ekspertgruppe med sæde i USA, The Jesus
Seminar, er kommet frem til, at kun 90 af de 500 udtalelser der tilskrives Jesus
(logia), kan være ”autentiske”. Flere af de bevingede ord, vi forbinder med
Jesus, er hentet fra GT, f.eks. ”elsk din næste”. Vigtige sentenser i de ikke Paulinske
breve i NT formulerer ofte samme egentlige betydning, som Jesus
udtalte, uden at de refererer til ham. ”Elsk dine fjender” findes i Pet. 3:9 med
samme indhold. Beskrivelsen af flere episoder varierer også besynderligt meget;
forhistorien til evangelierne er nemlig yderst kompliceret og diffus. Forskerne
antager hypotetisk en tabt, sammensat skriftkilde (Q), som kan forklare de
enslydende, udmalede tillæg, Mattæus og Lukas har udover det fælles med
Markus, som også er bygget på Q. Andre forlæg kan også have eksisteret,
f.eks. Tomasevangeliet og det omdiskuterede ”hemmelige Markus”. Oprindelsen
til det der kombineredes og skulle blive Jesus-skikkelsen, må søges i mange
sammenhænge, ikke mindst blandt de mange jødiske sekter, der florerede lige før århundrede skiftet.

Kirken må åbent klargøre teksternes oprindelige funktioner og ikke indhylle
”Guds sande ord” osv. i tågeslør. Bibelen er uden tvivl menneskeskabt med, i
flere tilfælde, totalitære bihensigter – den er mere teleologisk (formålsbestemt)
end teologisk.

Mange teologer er sikkert vidende om diskussionen inden for
moderne bibelforskning, men de synes ikke villige til at føre den udenfor
universiteterne. Man udnytter de troendes historiske uvidenhed. Den taktik
holder ikke i længden.

Bibelen kan delvist fungere som religionshistorisk baggrund, men kan ikke
længere tjene som dogmatisk forbillede. Der findes rigeligt i Bibelen af
væsentlig etik, livssyn, symbolik og poesi til, at den fortsat kan være en del af
kulturen. Men virkelig religion kræver ingen politisk-kirkeligt fabrikerede guder,
straffende autoriteter eller messiashelte.

Vi behøver en alternativ religion uden
guddomme; der findes kun natur og mennesker. Det endnu ukendte er intet
argument for okkultisme. Religiøsitet der udgår fra autoritære og
selvfabrikerede definitioner på synd, nåde og tilgivelse har været destruktiv og
barnliggørende. Etikken og kærligheden må genskabes efter moderne
erfaringer, de bliver først overbevisende, når de forklares som rent
mellemmenneskelige. Dette har Sam Harris udviklet i sit kompromisløst,
humanistiske stridsskrift The End of Faith, 2005. Se også Richard Dawkins
The God Delusion, 2006, og Daniel Dennet Breaking the Spell: Religion
as a Natural Phenomenon, 2006, som også begge diskuterer religion ud fra
et evolutionistisk princip.
tilføjet af

vi behøver ikke religion.

nej, vi behøver ikke religion.
Vi behøver Jesus.
Hvorfor bruger I så meget tid på at bekæmpe en tro I ikke selv tror på.
Troen på Jesus kristus er den mest udbredte tro i verden.
Det gør den ikke i sig selv sand, men giver stof til efter tanke.
Jesus blev født i bethlehem og det så var i år 6 f.k eller hvor nåd det præcis var,
er vel egentlig ikke så vigtig. Han blev født.
Det var profeteret over 400 år i forvejen at han skulle fødes i bethlehem af Davids slægt.
Jesus opfyldte over 300 profetier i det gl. testamente.
Jesus døde og opstod som forudsagt.
Jesus kom ikke for at opfinde relligion, men for at genoprette fællesskabet
mellem mennekser og Gud gennem Jesus.
Fader søn og Helligånd en Gud men 3 personligheder.
Vores hjerne er ikke skabt til at kunne rumme Gud. Hvorfor ikke acceptere dette.
Paulus s omvendelse og indflydelse på kristendommen idag er indlydende.
Men Jesus sagde at han ville bruge ham som før var en morder !
Paulus var i paradis i den 3 . himmel og fik mange åbenbaringer af Jesus.
Skulle Paulus vie sit liv til en overbevisning, som han før forlugte med indæt kraft
hvis det byggede på en løgn.
Paulus blev pisket stenet og forfulgt for sin nye tro, hvorfor gjore han det ?
I som fornængter denne tro tænk over dette for I så indædt kæmper imod sandheden.
Når ham har læst om paulus og Peter i det Aps. gerninger må man tænke på hvorfor
de største modstandere Jøderne.
Forståelse at kristen troen Jesus kristus Guds søn og Gud selv kommer gennem forståelsen
af den gamle testamente.
Det gamle testamente er den skjulte Gud Jesus som endnu ikke var åbenbaret, det ny testament kommer Gud ned på jorden ikke kun for jøderne men til alle dem som vil tage imod ham.
Gud er ånd derfor er jesus født med helligånden som fader.
For Gud er alting muligt, dett er kun os der kan begrænse Gud i både forståelse og handling.
Men Gud må åbenbares for os for uden denne åbenbaring, er vi blinde i ånden.
Derfor er det ikke muligt at komme til at tro på Gud hvis ikke du ønsker det.
Vi fejrer at Gud blev menneske i Jesus, i denne tid.
Korset er en dårskab for dem der fortabes, men for os der frelses er det Guds kraft.
Jeg ved fra min egen forandring at hvis ikke Gud havde åbenbaret sig for mig, ville
jeg stadigvæk være ateist i dag, jeg takker Gud for at jeg ikke er hvor I er.
Og kunne jeg få blot en enkel Gudsfornægter til at tvivle og søge Jesus var det jo så ikke spildt.😉[l]
tilføjet af

Diverse spørgsmål kommende pø om pø anon4reason

´
... Det var dog en hulens masse oplysninger, jeg kunne da godt tænke mig at få oplyst et par ting - Men vil dog startge i det "små" - Små i gåseøjne, fordi det er JESUS/PAULUS jeg gerne vil have på plads i første omgang.
.... Re.:
Selv om de fleste aspekter af Jesus ikke er unikke, blev Jesus Kristus først opfundet af Paulus
.... KOMMENTAR:
(Desværre mangler jeg en del af mit "bibliotek", fordi jeg fik ny "putte" i julen)
Men efter hukommelse har jeg disse spørgsmål:
Hvordan harmonerer ovenstående re.: Paulus/Saulus med:
Vi er enige så langt, at Ingen Paulus, ingen Kristendom
som vi kender den, Paulus/Saulus dør et sted mellem 65 og 67.
Vi ved at:
Paulus ikke har skrevet Markus Evangeliet ca. 60-70
Paulus ikke har skrevet Matthæus Evangeliet ca. 65-85
Paulus ikke har skrevet Lucas Evangeliet ca. 75/80-10
Paulus ikke har skrevet Johannes Evangeliet del 1 ca.50-70 - del 2 90-100
Vi ved at IRENAEUS ca.130-200/202 samlede det meste af Bibelen, og herunder de
4 evangelier (plus nogle andre) - (Det er også Irenaeus der er primus motor i TRINITY)
Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Hvorfor bruger I så meget tid på at bekæmpe

re:Hvorfor bruger I så meget tid på at bekæmpe en tro I ikke selv tror på?
Det er ikke et spørgsmål om religion og teisme kontra ateisme. Det er et spørgsmål om at samfundet gør det socialt acceptabelt at tage Bibelen som en kilde til den absolutte sandhed, herunder dens usandheder og umoralsk krav. Fejlen ved at påstå disse usandheder som sandhed har været den røde tråd, der forbinder de største problemer, verden står over for i dag, gør det mere vigtigt end nogensinde at udbrede kendskabet den faktiske sandhed.
Dogmatisk tro lærer folk ikke at stille spørgsmålstegn ved autoriteter, at tage myndigheder som sandhed i stedet for sandheden som autoritet.
Kristendommen tager fokus fra de faktiske forhold og problemer ved at overbevise folk om alt er enten "bare en del af Guds plan" eller manglende tro på deres særlige gud er den eneste mulige årsag til problemerne
I det mindste bør man stå op imod kristendommen der prædikes som sandhed, fordi folk i bør ikke fyldes med løgn eller blive udnyttet økonomisk.
tilføjet af

Til Jalmar

tak for dit synspunkt.
Jesus 'egentlige og oprindelige navn er ikke Jesus, det er Yahu'shuah. Dette er det navn, som Paulus og alle de andre tidligste kristne kendte ham ved. Navnet Yahu'shuah betyder "Gud frelser" eller "frelse." Det hebræiske ord yahu'shuah bruges ofte i Gamle Testamente.

Treenigheden finder man i både Egyptisk og Hinduistisk religioner i oldtiden og har klart påvirket romerne.

Det er vigtigt at huske på, at Bibelen ikke er baseret på en oversættelse fra de oprindelige skrifter, men snarere fra en kopi af en kopi af en kopi af en kopi, osv. Vi har ikke de oprindelige skrifter.
Bibelen vi kender idag eksisterede ikke i sin nuværende form før 1647, men den mest indflydelsesrige kanon i den kristne historie var bestilt af Konstantin i 325.
tilføjet af

hmmm

en populær tømrersøn / profet blev skam født omkring år 0..
men om det var guds søn og den som var profeteret, det vides ikke.
det er på det, folk tror..
når alt kommer til alt er det eneste vi behøver et ideal vi kan stræbe efter..
mennesket er teleologisk indstillet, stræbende mod et eller andet mål..
tilføjet af

Måske knap og nap anon4reason

´

for i realiteten betyder det "YAH han er FRELSE" - Gud = THEOS - at
Kristne bruger Navneordet gud som EGENNAVNET GUD er ikke en oprindelig foreteelse!
Egyptisk og Hinduistisk religioner - Jeg er ikke så velbevandret udi de to religioner - Men alligevel er der noget der skurer i mine øren - Jeg mener hverkken Egyptisk eller Hinduistiske religioner er monoistiske men polyteistiske - Og det er det TRINITY går ud på, Tre objekter er ÉT Væsen - eller rettere tre peronligheder èn GUD!

Det er vigtigt at huske på, at Bibelen ikke er baseret på en oversættelse fra de oprindelige skrifter
'
Jamen det er da korrekt, Men indtil Da92 var de danske Bibler hovedsageligt baseret på de Byzantiske skrifter - Da92 er tilrettet både dagens sprog men også tildels de Alexandrinske Skrifter, desværre har har IM bare haft for meget at sige.
Hvor meget den Gode Kejser havde at sige er et diskussionsspørgsmål, som jeg ikke vil rodes ind i - Men du kan læse en hulens masse om både det og alle fejl plus ikke bibelske rettelser i dette site http://www.biblen.info/Graesk.htm
Mange hilsner
jalmar
tilføjet af

Så siger jeg endnu

engang tak for dit svar. 🙂 Nu har jeg vist sagt det der skulle siges i denne omgang.

Jeg ønsker dig et godt nytår
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.