8tilføjet af

Højtfungerende narcissister

NPD – den højtfungerende narcissist
I debatten om psykopater, og ledere med træk herfra/ evt. rigtige psykopater, tror jeg manger kommer til kort, fordi betegnelsen psykopat er alt for bred til at give meningsfulde diskussioner under een hat.
I USA arbejder man under psykopatibegrebet med bla. to personlighedsforstyrrelsesdiagnoser:
BPD og NPD Borderline Personality Disorder, Narcissistic Personality Disorder.
Det er NPD jeg vil skrive lidt om, da de er så svært identificerbare, når de er af den "højtfungerende" slags.
De evner sociale realtioner, såsom venner, og i mindre udstrækning kolleger.
De evner ikke meget nære kærlige relationer, som partnerskab.
De har oftest en meget høj IQ, ambitiøse, extremt vedholdende (langt ud over hvad normale mennesker kan præstere), og de kan udvise den udholdenhed gang på gang på gang. DE bliver ikke trætte af det extreme præstationsniveau, tværtimod får de tilført et kick/ energi.

Desuden er de vildt dygtige til at sætte andre omkring sig i sving til egen fordel (uden at give ros tilbage, andet end yderst nødtvungent, og da for en latterligt inferiør ting, der ikke har været udslagsgivende for det gode resultat).
De respekterer og anerkender ikke (kan ikke føle det) at andre ikke kan "leve op" til deres extreme niveau. De anser alle der ikke kan følge dem, for enten svage, ubegavede, inkompetente osv. De ser aldrig på det pres, uden nåde, de påfører dem de løser opgaver med - det gælder både i privatliv og job.
De har en fantastisk overbevisende fremtræden, og formår 99% af gangene at besnære deres omgivelser. OGSÅ fagpersoner, dommere osv.
Med deres rolige (extremt kontrollerede) fremtræden, deres følelsesmæssige engagement (ALTÌD kun hvad der gavner dem) og med deres intelligens og faglige dygtighed MEGET MEGET svære at gennemskue som dybt ødelæggende personer og fuldstændig uempatiske.
Oftest bliver der i DK talt og skrevet om psykopater, og de ´personlighedsafvigelser der ligger herunder, ud fra de svage, voldsomt reagerende. Og de er forholdsvis let identificerbare. Især hvis de udøver fysisk vold.
Men den højtfungerende NPDer er i stand til at skabe et tilsyneladende normalt liv. Og en meget stor karriere, på kort tid.
MEN de er ikke i stand til at få et familieliv til at fungere. De ødelægger deres partner på bare få år.
Partneren bliver systematisk (ikke udspekuleret, blot ufravigeligt) nedgjort, hånet, talt grimt til, løget for og om, tiet ud, ikke involveret i vigtige beslutninger, af og til også fysisk slået/ truet.
NPD´eren får talt partneren i ring. Til sidst ved partneren ikke rigtig hvad det er der er galt - er det vedkommende selv der ikke har fattet en lyd, eller husker helt forkert? Det er ikke muligt at få en sammenhængende og konstruktiv dialog med NPDéren pånær om emner DE har behov for svar på.
I øvrigt svarer NPDéren yderst sjældent på spørgsmål. Vender yderst sjældent (aldrig) selv tilbage med svar. Alt handler om magt til NPDéren/ kontrol, og selvfølgelig igen - for egen vindings skyld.
Partneren (kollegerne) bliver anskuet som en forlænget arm, en gratis husslave, et redskab, der bare skal udføre sin funktion og i øvrigt INGEN behov må have. Viser partneren sine behov, starter nye nedgørelser, hån, straf - jo svagere partneren er, jo stærkere reagerer NPSéren.
Ex. en højgravid, som naturligt nok ikke kan varetage normale funktioner. Hun bliver forklejnet, kritiseret evt. også skubbet/ slået for ikke at kunne opfylde de krav han stiller.
Sine krav stiller NPDéren oftest som påstulerede aftaler:
f.eks: "Vi aftalte i morges at du lavede sådan-og-sådan i dag!" - det uagtet at partneren/ kollegaen har sagt tydeligt NEJ. Det er stadig en "aftale" for NPDéren når han har sagt sine behov. Der er ingen indlevelse i andres behov - PÅNÆR hvis det kan fremme hans sociale anseelse/ karriere el. lign. - så kan han godt udvise socialt tillærte færdigheder, og sige "gud, det lyder hårdt" til en stressramt. -
Men ve sig, hvis det er konen, der er stressramt, så er hun et skvat, og ligger nu der og dovner den igen osv. Ingen, overhovedet ingen forståelse el. accept.
"The silent treatment" er også en meget brugt magtmisbrug.
Dvs. at han (langt sjældernere hun) bare ikke værdiger partneren et ord/ et blik/ en berøring. Ligesom NPDéren forholder økonomi/ indsigt i økonomiske anliggender for partneren (altså fællesøkonomien).
................................................
Dette var blot for at give lidt indblik i nogle den HØJTFUNGERENDE narcissists magtmidler til at opnå sin egen perfekte verden. - og for at komme fri af den almindelige forvirring af psykopatibegrebet.
Måske skal jeg til sidst tilføje, at NPDéren skader ikke fordi de nyder at gøre andre fortræd. Det er en uheldig følgevirkning af at verden for dem er orienteret om deres egne behov og lyster.
De evner karriere, og sociale kontakter osv. - og dermed så langt vanskeligere at identificere, OGSÅ for et hav af terapeuter, konfliktmæglere, advokater.
Karakteristisk er dog, at en konflikt med dem sjældent løses uden at komme for retten.
De føler naturligt at de er "entitled to more", de er "supperior", og forventer at blive behandlet derefter, og mange, også professionelle "falder i".
tilføjet af

Narcisistisk psykopat

Her ses en typisk narsiscist Ole Hans Jensen redaktør på Frederiksberg journalens lokalradio, denne har udtalte psykopat adfærd med markante narsiscistiske træk, og er helt blottet for empati for sine ofre.
Nedenfor vises dennes dom nr. 2 i et af sine mange injurierende bagvaskelsessager, som denne udfører på bestilling fra narkomødre som hævn for tvangsfjernelse af narkomaners børn.
Uagtet disse domme fortsætter denne samt hans kvindelige redaktør og mentale lidelsesfælle og ægtefælle Britt Bartenbach deres injurierende radio kampagner mod udvalgte sagesløse ofre.
Det er ikke muligt, at stoppe sådanne mentalsyge afvigere, da de er helt uden virkeligheds erkendelse.
Domsudskrift:
Her ses en typisk narcissist Ole Hans Jensen redaktør på Frederiksberg journalens lokalradio, denne har udtalt psykopat adfærd med markante narcissistiske træk, og er helt uden realitetssans, og empati for sine ofre. Denne er idømt flere injuriedomme samt ubetinget fængsel.
Domsudskrift for denne:
Redaktør Ole Hans Jensen, Radio Frederiksberg Journalen, idømt 20 dages ubetinget fængsel
BS 2-899/1999 og BS 2-900/1999
Thi Kendes for Ret: Presseudtalelse, dateret den 29.april 1999 udsendt af Børnenes Stemme kendes i det hele ubeføjet.
Sagsøgte, Ole Hans Jensen, straffes med fængsel i 20 dage. Sagsøgte, Ole Hans Jensen skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til sagsøgeren, Socialpædagogernes Landsforbund og 25.000 kr. til sagsøgeren, Århus Amt.
Inden samme frist skal sagsøgte i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til Socialpædagogernes Landsforbund og 20.000 kr. til Århus Amt.
Benedikte Cederkvist Dommer Frederiksberg Ret den 11. juni 2002 Rettens Bemærkninger:
Da de udtalelser, der påstås mortificeret, retter sig mod en institution drevet af Århus Amt og mod institutionens personale, der er organiseret hos Socialpædagogernes Landsforbund, har begge sagsøgere den fornødne retlige interesse i søgsmålet.
Sagsøgtes påstand om frifindelse under henvisning til at sagsøgeren savner søgsmåls kompetence tages derfor ikke til følge.
Det er ikke i sagsøgtes påstands dokument bestridt, at sagsøgte har udsendt presseudtalelsen. De udtalelser, der er citeret i den subsidiære påstand findes sammenholdt med presseudtalelsens opsætning og indhold i øvrigt at måtte forstås som sigtelser mod de ansatte ved institutionen Glarbjerghus for seksuel misbrug af en pige, der var anbragt på institutionen og for vold og frihedsberøvelse overfor hende og hendes lillebror.
Presseudtalelsen findes endvidere i det væsentlige at fremtræde som en gentagelse af de beskyldninger, der blev mortificeret ved landsrettens dom af 12. November 1996, hvilket må have stået sagsøgte klart.
Der er ikke under denne sag ført bevis for rigtigheden af de fremsatte sigtelser. Retten finder at sigtelserne udgør det væsentligste budskab i meddelelsen og at de er fremsat i en sådan sammenhæng med indholdet i øvrigt, at presseudtalelsen i sin helhed må anses for ubeføjet.
Sagsøgerens principale påstand om mortifikation af presseudtalelsen i sin helhed tages derfor til følge.
Sagsøgte var ved dom af 12.november 1996 dømt for bagvaskelse for næsten identiske udtalelser. Til trods herfor blev de på ny fremsendt til adskillige nyhedsredaktioner uden at der forelå væsentlige grunde til, at han nu kunne tro at sigtelserne var sande.
Retten finder derfor, at sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, og at sagsøgte under skærpende omstændigheder har overtrådt straffelovens § 268.
Straffen fastsættes efter den nævnte bestemmelse i straffeloven således , at sagsøgte Ole Hans Jensen straffes med fængsel i 20 dage. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på at dømte er tidligere dømt for tilsvarende forhold.
Sagsøgerens påstand om godtgørelse for tort tages i medfør af erstatningsansvarsloven til følge således at det pålægges sagsøgte Ole Hans Jensen til hver af sagsøgerne at betale 25 000 kr. Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor [ovenfor] bestemt
tilføjet af

Narcistisk psykopats ægtefælle

Her ses endnu et narcissistisk psykopat tilfælde i samme stil som Ole Hans Jensen, her er det ægtefællen på lokalradio Frederiksberg journalen, der optræde på samme mental utilregnelig vis, i samme sag med bagvaskelser og falske sigtelser.
14 DAGES HÆFTE FOR BAGVASKELSE Næstformanden for Børnenes Stemme Britt Bartenbach idømt 14 dages hæfte for bagvaskelse mod socialpædagoger ved døgninstitutionen Glarbjerghus i Randers Af Kurt Ladefoged
Gentagne grove beskyldninger mod medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund har ved Retten på Frederiksberg kostet næstformanden for foreningen Børnenes Stemme Britt Bartenbach 14 dages ubetinget hæfte. Desuden skal hun betale erstatninger på 25.000 kroner samt sagens omkostninger på 40.000 kroner.
Sagen går helt tilbage til 1994, da Børnenes Stemme ved formanden Ole Hans Jensen udsender en presseudtalelse, hvor det fremgår, at en 7-årig tvangsfjernet pige var blevet tvunget til at sove i samme seng som en pædagog, der havde købt frækt undertøj til hende. Desuden var pigen blevet slået af pædagogerne, hed det.
Beskyldningerne fik SL og Århus Amt, der driver Glarbjerghus, til at anlægge sag mod Børnenes Stemme, der har hjemme på Frederiksberg. Retten på Frederiksberg gav i 1996 Ole Hans Jensen en dom for bagvaskelse på 10 dages betinget hæfte, en bøde på 3.000 kroner, samt dømte ham til at betale en erstatning til pædagogerne på 25.000 kroner. En dom der senere på året blev stadfæstet af Østre Landsret. Gentager beskyldningerne Men knap tre år senere var den gal igen. Den 29. april 1999 udsendte Ole Hans Jensen på vegne af Børnenes Stemme en ny presseudtalelse, hvor han lod foreningens næstformand Britt Bartenbach udtale de samme beskyldninger, han én gang var blevet dømt for.
Denne gang var beskyldningerne suppleret med, at pigen havde forsøgt at begå selvmord, og at Randers Kommune havde forsøgt at tilbageholde pigens afskedsbrev til moderen. Anledningen til selvmordsforsøget var angiveligt, at hun var blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, der havde givet hende frækt undertøj på.
Endnu engang anlagde SL og Århus Amt sag mod Børnenes Stemme - denne gang både mod formanden og næstformanden. Retten på Frederiksberg har flere gange i løbet af de seneste halvandet år forsøgt at behandle sagen færdig, men er i flere omgange blevet obstrueret af sygemeldinger fra henholdsvis Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach.
Undervejs har Børnenes Stemme fremlagt et brev, som påstås skrevet af den nu 14-årige pige, og som skulle bekræfte de påståede overgreb mod hende. Men under et af de retsmøder, det lykkedes at gennemføre - nemlig den 10. maj sidste år - afviste pigen pure alle beskyldningerne. Brevet måtte være skrevet af hendes mor, der havde forsynet det med hendes underskrift.
Da sagen senest skulle behandles den 15. maj i år meldte både Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach igen forfald på grund af sygdom. Men da Britt Bartenbach ikke kunne fremvise gyldig lægeerklæring, besluttede dommeren at optage sagen til doms.
Afgørelsen faldt den 8. juni. Og denne gang var der efter dommerens mening ikke nogle begrundelser for en betinget dom. I en udskrift af dommen hedder det blandt andet:
"Uanset at sagsøgte var bekendt med, at udtalelserne tidligere var kendt ubeføjede, blev de på ny fremsendt til adskillige nyhedsredaktioner uden at der forelå væsentlige grunde til at hun nu kunne tro at sigtelserne var sande. Retten finder derfor, at sigtelserne er fremsat mod bedre vidende, og at sagsøgte under skærpende omstændigheder har overtrådt straffelovens § 268."
§ 268 handler om bagvaskelse og kan give hæfte eller fængsel i op til to år.
Retten kendte i det hele presseudtalelsen for ubeføjet og straffede Britt Bartenbach med hæfte i 14 dage. Desuden skal hun betale 12.500 kroner til henholdsvis SL og Århus Amt, samt 20.000 kroner i sagsomkostninger til hver.
Sagen mod Ole Hans Jensen er endnu ikke færdigbehandlet. Tilfreds med dommen Forbundsformand Kirsten Nissen er meget tilfreds med dommen, og at den nu er blevet ubetinget: - Jeg synes det er tilfredsstillende, at retten nu sætter en grænse for, hvad man kan tillade sig at komme med af løgnagtigheder mod andre mennesker. Britt Bartenbach vidste jo godt, at de ting hun sagde, var blevet kendt ubeføjede ved Landsretten.
- Alligevel siger hun dem igen og inddrager den anbragte pige, som hun også chikanerer groft ved at inddrage falske breve i sagen.
Kirsten Nissen slår fast, at det for SL er vigtigt at markere, at der er grænser for, hvad forbundet vil finde sig i på sine medlemmers vegne:
- Vi vil ikke finde os i, at vores medlemmer svines til på denne her måde. De skal kunne udføre deres arbejde i tryghed uden angst for at blive hængt ud, som det er sket her. I sådanne sager vil vi gå langt for at forsvare vores medlemmer, som ikke hver for sig har de samme muligheder for at forsvare sig mod den slags beskyldninger.
- Nu er der sat en grænse for, hvad vi skal acceptere, fastslår Kirsten
tilføjet af

Min far!!

Den person du lige har beskrevet er min far! Min far passer nøjagtig ind på den beskrivelse. Jeg har aldrig rigtig syntes om min far som far, men det var lidt skræmmende at det ramte så godt...
Har gemt teksten; synes den er god!
Mvh.
tilføjet af

... vil du bidrage?

det ville være rigtig spændende (omend på det triste...) at høre exempler (anonyme klart nok) fra det du har oplevet.
- håber at læse mere fra dig.
tilføjet af

Hvad gør jeg så nu?

En meget fin forklaring tak!
Jeg kan hive adskillige punkter ud, der passer på min mand! Og hvad gør jeg så nu? Løbe skigende væk kan jeg ikke. Jeg elsker ham jo.
Jeg hat igennem årene prøvet at gå et par gange, men HVER gang får han mig overbevidst om at det er mig der er forkert på den, og hvis bare jeg ændre mig skal det hele nok blive bedre.
Jeg er endt der hvor jeg mener jeg ikke er god nok til ham. Jeg kan ikke leve op til hans krav og gad faktisk godt møde kvinden der kan.
Jeg er ufaglært, men har prøvet et par gange at gå i gang med en uddannelse! Det starter meget godt, men hen af vejen får min mand ligesom drejet mig og min selvtillid ryger i bund og jeg er så stoppet.
Som jeg skriver det nu lyder det helt åndsvagt at han kan have sådan en "magt" over mig. Men jeg er svag og har brug for meget opbakning, men føler ikke at jeg får den. Men al dette kan jeg slet ikke sige til ham, for han vil endnu engang dreje det hele og jeg ender med at være forvirret over hvad det egenlig var der skete!
Det skal siges at hans jobstilling selvfølglig er høj og jeg tror at jeg og vores børn måske mere er et status symbol, for ham end noget andet.
Ej jeg ved ikke om du kan forstå noget af det. Det er svært at forklare!
Hilsen en forvirret kone.
tilføjet af

der er flere muligheder

Det første du må mærke efter, er om DU stadig lever et rimeligt godt og rimeligt værdig liv?
Dvs. har du en hverdag med rimeligt indhold af glæde, respekt og gensidighed med din mand?
Er du stadig klar over hvad du gerne vil?
Og kan du stadig mærke hvad du har brug for UDEN at vurdere det ud fra om HAN synes det er rimeligt/rigtigt?
Bliver dine behov respekteret, også når han synes de er "ligegyldige"/ kan vente?
Elsker han også stadig dig? Rører ved dig, siger pænt om og til dig OGSÅ når han ikke skal opnå noget?
.... så er der håb :o)
Du kan i sandsynligvis presse ham i terapi ved udsigten til at du forlader ham, hvis ikke han gør noget for at holde op med at være så dominerende og hensynsløs overfor dig/ ikke respektere og støtte dig. Det er dog 100% afgørende at terapeuten er DYBT fortrolig med højtfungerende narcissiter! Ellers kan det give bagslag, og mere vand på hans ego-adfærd.
Der er som regel kun 2 grunde til at denne slags mænd går i terapi:
1. deres elskede kone truer med at forlade dem hvis ikke de går i terapi og finder ud af at opføre sig alm. respektfuldt, kærligt osv.
2. De er gået glip af drømmejobbet/ har mistet det/ ikke fået forfremmelsen.
Begge ting udløser en krise hos mange NPDére, som gør at de k a n blive motiveret for terapi. Og der findes terapi, der kan hjælpe dem til en bedre adfærd. - selv om jeg ikke aner hvem i dette land der kan?
______________________

Omvendt, føler du dig tværet helt ud, er angst for hvornår han nu kritiserer igen/ hvornår "du" igen gør noget "forkert" (= når du gør andet end det HAN vil ha)
Truer han dig?
Økonomisk? Følelesesmæssigt (f.eks. ikke røre ved dig i lange lange perioder, ikke se på dig, ikke tale med dig andet end give dig "ordrer"), sexuelt? (er sex en gensidig glæde?), fysisk? (puf, skub, hive hår, nive, slå, banke ind i døre, skabe, gulv?, tæve?)
Tier han dig ud? (The silent treatment...)
Eller brøler han ad dig så du får et chock?
Har du lært hvad du skal sige hvornår og i hvilket tonefald, for ikke at "støde" ham? (... for han kan jo "ikke tåle...")
Bliver dine behov ikke dækket, skal du kæmpe hårdt for hver eneste lillebitte ting du har brug for, el. gerne vil have lavet?
-så er du nok i et forhold med massiv psykisk vold.
Og der er stadig håb, bare et andet.
Hvis du har mistanke om at du måske er i et forhold med psykisk vold, kan du starte med at læse mere på nettet:
www.kvinderikrise.dk
www.netvaerk.org
Og så må du begynde at bygge et lille netværk op om DIG, der altid stiller op for dig, UANSET hvad han siger. Og derfra stille og roligt finde dine ben/dig selv, og hvad du vil.
Er der fysisk vold, må du hellere få hjælp hurtigt. Det er som regel kun et held, når kvinden ikke kommer slem til skade... Og det er sjældent at han skader hende for at skade hende... men det hjælper jo fedt, når de grædende over en død kvinde siger "det var jo slet ikke det jeg ville"...
Krisecentrenes Hotline har fantastisk god og hjertevarm rådgivning, anonymt: 70 20 30 82
__________________________________________________
tilføjet af

Tak

Først og fremmest tak!
Jeg vil tænke over de ting de skriver, som giver fuldt ud mening for mig!!!!
Du har givet mig mange ting som jeg må overveje og lige nu kan jeg ikke mærke mig selv eller finde ud af hvad JEG har brug for. Alt drejer sig om ham!
Jeg vender tilbage lige så snart jeg har overskud, for lige nu har jeg bare brug for en tænke pause!
Mange tak Stadig en forvirret kone!
tilføjet af

lille trøst måske

for den forvirring, er helt normal, når man har levet en tid sammen med sådan en mand (for det er oftest mænd der har den adfærd, selv om også nogle kvinder er lige så stygge).
Forvirringen aftager i det omfang du får RO omkring dig til at gøre DINE tanker, mærke dine behov osv.
Du kan hente støtte hvis du får lyst til ikke at være alene med det: netværk for voldsramte kvinder har en telefon: 70 266 112. (svares aftener ml. 20-22)
Der kan du snakke lidt med en kvinde, der selv har prøvet det, og evt. også finde ud af om en støttegruppe kan være noget for dig.
kh
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.