10tilføjet af

Læs ikke dette.............

Kære Debat,
Læs ikke dette, hvis ud keder dig eller er træt eller ikke gider lange afhandlinger.
Nu er du advaret.
Dette henvender sig til dem der der har læst mine indlæg om Israel. OK?
Del; 1, a.
Kana`ans land, indbyggerne går til angreb må Moses og hans folk?
Det var dem Moses og Aron ( Moses` storebror) holdt mønstring over sammen med Israels tolv høvdinge, én for hvert fædrendehus.
Alle israelitterne i deres fædrendehuse fra tyve år og opefter, det blev mønstret, alle våbenføre mænd i Israel, alle de mønstrede udgjorde 603.550.
citat slut fra 4.Mosebog kap 1 vers 44.
Del; 1, b.
På den tid byggede Josva et alter for HERREN, Israels Gud, på Ebals bjerg, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet israelitterne, og sådan som det er foreskrevet i Moses` lovbog, et alter af utilhuggede sten (løse kampesten eller klippesten) , som ikke var bearbejdet med jern.
Der bragte de brændofre og måltidsofre til Herren.
På stenene skrev han i israelitternes påsyn, en ” afskrift af den lov” , Moses havde skrevet.
Hele Israel, såvel de , som ” landets egne” (indbyggere) , folkets ældste , dets skrivere ( dem der nedskrev loven og beretningerne vi læser) og dommere stod på begge sider af arken lige over for levitpræsterne, som bar Herrens pagts ark, denne ……………..
Da alle kongerne vest for Jordan, i Bjerglandet, i Lavlandet og i hele Kystlandet op mod Libanon, hittitterne, amoritterne, kana`anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne; hørte hvad der var sket, samledes de alle som én for at gå til angreb på Joasva og Israel.
citat slut fra Josvabogen 8 vers 30 og kap. 9 vers 1.
Del; 1, c.
Efterskrift 1: Abraham tog sig endnu en hustru, som hed Ketura; og hun fødte ham Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jusbak, og Sjua, 6 sønner i alt.
Efterskrift 2: Abraham gav Isak alt, hvad han ejede; men de sønner, Abraham havde med sine medhustruer, skænkede han gaver og sendte dem, medens han endnu levede, bort fra sin søn Isak, østpå til Østlandet.
Efterskrift 3: …så udåndede han. Og Abraham døde i en god alderdom, gammel og mæt af dage, og samledes til sin slægt.
Og hans sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas klippehule på hetitten Efrons, Zohars søns, mark over for Mamre, den mark, Abraham havde købt af hetitterne; der jordede Abraham og hans hustru Sara ( som var død og begravet her 23 år i forinden).
Efterskrift 4: Abraham havde således hustru Sarah, samt flere medhustruer af hvilke beretningen fortæller om Hagar den sorte Ægypterinde og Ketura ( iflg. ordbog: én af Abrahams friller, stammoder til seks Arabiske stammer bl.a. midjaniterne) og deres henholdsvis 1 søn og 6 sønner.
Således bliver Abraham en nøgleperson i det område for fremtiden og ” de” ( de folkeslag) , som i dag bebor land området, som strækker sig
fra den Persiske Gulf mod øst, til Ægypten mod vest, Middelhavet mod nord og Det Indiske Ocean med Afrika, som den sydlige ”grænse”.
Inden for dette landområde bebos ” det hele” mere eller mindre af efterkommer af Abraham og derfor én stor familie.
Slut på epilog.
Israel taber pusten.
Indtil videre havde Israel haft fremgang, som Nationalstat med indtil 4 konger på tronen i Davidsbyen Jerusalem. Saul, David, Salomo og ( Salomo´s søn med Batsheba, hende David betragtede en skæbnesvanger nat, da hun klædte sig nøgen for at vaske sig lige neden for Kong Davids palads tag, hvor David stod og betragtede hende) deres anden barn, en søn, var Salomo.
Selv Davids søn Absalom med hustruen Abigajiil, forsøgte et internt familieopgør med sin fader David og forsøgte endog, at starte en krig imod Kong David af Israel ( sin egen far) , men blev selv dræbt under forsøget på flugt fra sine forfølgere.
For at forstå hvad der foregik i Kana`ans land, som nu havde været under Israels herredømme i henved 500 år, vil jeg fortælle lidt om baggrunden for David og Abigajiil `s søn Absalom og dennes forsøg på et internt oprør imod sin fader David.
David havde været på flugt for sin ”svigerfader” Saul ( datteren; Mikal) igennem 20 år. Under denne periode gennemrejste David landet med sine folk og mødte både velvilje og modstand fra befolkningen i landet, de 12 Israelitiske stammer.
På et tidspunkt kommer David i nærheden af et ”steppeområde” ( ørkenområde) hvor der bor en meget rig fåreavler ved navn Nabal. På det tidspunkt kommer David forbi, medens der er stor fest i anledning af fåreklipningen.
Davids mænd spørger om proviant og ekstra forråd, men bliver afvist af Nabal. Han foragter David og så ham helst død. David bliver stik tosset over den fornedrelse, især nu da han kan mærke, at Kong Sauls tid er ved at være til ende og David er på vej til Jerusalem for, at blive konge.
Sådan behandler man ikke en konge. Imidlertid har Nabals hustru Abigajiil hørt det hele og rider ud for, at formidle David. Hun har hørt meget godt om David og ønsker at se manden personligt. Hun medbringer forråd og hvad de ellers har bedt om og bøjer sig dybt for David.
Det ser David på og bliver straks forelsket i denne frodige kvinde trods det, at David ikke har manglet kvindelig selskab under sin flugtperiode. Beretningen fortæller, at hendes mand Nabal bliver så chokeret over at høre, at David er på vej til hans gård, at han får et hjertetilfælde og dratter død om på stedet. Således bliver den skønne Abigajiil fri til, at gøre hvad hun vil.
David tager hende, samt én til og nu har han faktisk 3 lovformelige hustruer. Abigajiil er det altså, som føder David søn, Absalom, som vælger at strides med sin fader David. I et delt hus kan der ikke herske fred.
Da Kong David bliver gammel og mæt af dage, indsættes sønnen Salomo ( som han har med afdøde Uzijas` hustru Batsheba) til konge i Israel og her oplever man en periode på 60 år i fred, men dyrt ( skatter og afgifter).
Men, træerne gror ikke ind i himmelen. Da Kong Salomo dør og hans søn med en Ammonitisk kvinde Na`ama overtager riget, sker der ting og sager. ”Rehabeam var 41 år gammel da han blev konge i Israel og herskede i alt i 17 år i Jerusalem”.
Nu var han jo sådan lidt bagud; at blive konge når man er 41 år gammel, så hvis han skulle nå at leve op til sin fader Kong Salomo, skulle der fart på. Han skulle bruge penge, mange penge.
Hvordan skaffer man sig penge, når man er konge. Jo, skatter og afgifter. Skatter især. Så han pålagde folket, at betaler endnu mere i skat til tronen, men da sagde folket fra. 2.Krønikebog kap.10 vers 14 :
” Har min fader lagt et tungt åg på eder, vil jeg gøre det tungere; har min fader tugtet eder med svøber, vil jeg tugte eder med skorpioner”.
citat slut.
Riget blev delt og de 10 stammer isolerede sig i det nordlige med Samaria , ( derfor ”fjendskab” mellem samaritanere og Judæere) som hovedstad og Juda og Benjamin, 2 stammer med Jerusalem, som hovedstad.
Det var faktisk et meget dårligt signal at sende til omverdenen, når man gerne vil fastholde identiteten, som en forenet Nationalstat.
Det varede da heller ikke længe, før ” Assyrerkongen Sargon d. 2.” angreb Samaria og fuldendte den belejring hans forgænger på verdensriget Assyriens trone, Salmanassar d. 5. havde påbegyndt. Vi befinder os omkring årstallet 720 f.Kr.
Salmanassar d. 5. år 727, Den Bibelske beretning lyder: ” ….blev Hosea, Elas søn; konge i Samaria over Israel ( 10 stammer) og han herskede i 9 år.
Mod ham drog assyrerkongen Salmanassar op og Hosea underkastede sig og svarede ham skat.
Men siden opdagede assyrerkongen, at Hosea var ved at stifte en sammensværgelse, idet han sendte sendebud til Kong
” So ” af Ægypten og ikke mere svarede assyrerkongen den årlige skat. Så berøvede assyrerkongen ham friheden og lod ham kaste i fængsel.
Assyrerkongen drog op og besatte hele landet; han rykkede frem mod Samaria og belejrede det i tre år; og i Hoseas niende regeringsår indtog assyrerkongen Samaria, bortførte Israel til Assyrien og lod dem bosætte sig i Hala, ved habor, Gozans flod, og i Mediens byer ( Kurdistan).
Derefter lod assyrerkongen folk fra Babel, Kura, Avva, Hamat og Sefarvajim komme og bosætte sig i Samarias byer i stedet for israelitterne; og de tog Samaria i besiddelse og bosatte sig i byerne.
Men den første tid de boede der, frygtede de ikke Herren; derfor sendte Herren løver iblandt dem, som dræbte dem.
Da sendte de assyrerkongen det bud; De folk, du førte bort fra deres hjem og lod bosætte sig i Samarias byer, ved ikke, hvorledes landets Gud skal dyrkes; derfor har han sendt løver imod dem, og de dræber dem, fordi de ikke ved, hvorledes landets Gud skal dyrkes.
Og assyrerkongen bød:
” Lad en af de præster, jeg førte bort derfra, drage derhen, lad ham drage hen og bosætte sig der og lære dem, hvorledes landets Gud skal dyrkes”. 2.Kongebog kap. 17.
citat slut.
Imidlertid, skaber det forsøgte forbund med Ægypten en tiltrængt pause hvor Israels profeter strides mod hinanden om hvem HERREN har talet til.
Dog, Nationalstaten Assyrien var ikke mæt endnu.
Sargon d. 2. søn; Sankerib angreb og underlagde sig faktisk Judæa og krævede skatter for, at Kong Ezekias kunne få lov til at blive på tronen i Jerusalem.
I første omgang klarede Judæa frisag og den beretning lyder sådan:
” I Kong Ezekias` fjortende regeringsår drog assyrerkongen Sankerib ( Sargon 1` søn; Sargon var efterfølger af Salmanassar d. 5.) han drog op mod alle Judas befæstede byer og indtog dem.
Da sendte Kong Ezekias af Juda bud til assyrerkongen i Lakisj og lod sige: ” Jeg har forbrudt mig; drag bort fra mig igen!
Da pålagde assyrerkongen ( Sankerib) Kong Ezekias af Juda, at udrede 300 talenter og 30 talenter guld. …………Se nu, du sætter din lid til Ægypten denne brudte rørkæb, som river sår i hånden på den, der støtter sig til den!…Og nu, indgå et væddemål med min herre, assyrerkongen: jeg giver dig to gange tusind heste, hvis du kan stille ryttere til dem! ………….
(og HERRE sagde) Jeg værner og frelser denne by ( Jerusalem) for min og min tjener Davids skyld!..
Samme nat gik HERRENS engel ud og ihjelslog i assyrernes lejr 185.000 mand; og se, næste morgen tidlig lå de alle døde.
Da brød assyrerkongen Sankerib op, vendte hjem og blev siden i Nineve.
Men da han engang tilbad i sin gud Nisroks hus, slog Adrammelek og Sar`ezer ham ihjel med deres svært, hvorefter de flygtede til Ararats land; og hans søn Asarhaddon blev konge i hans sted”.
citat slut fra 2.Kongebog kap 19
Det jeg nu vil sige er, at her var verdensmagten dengang Assyrien. Assyrien underlagde sig det meste af den daværende verden skånselsløs.
Kun Jerusalem, hovedstad i Judæa ”overlevede” en lille tidsperiode, for endelig i første omgang i 607f.Kr., at blive
Indtaget af Nebukadnezer og endelig i sidste omgang i 588 f.Kr. at være endelig ”udslettet”.
Kong Nebukadnezar af Babel kom til Jerusalem, medens hans folk belejrede det.
Da overgav Kong Jojakin af Judas sig med sin moder, sine tjenere, øverster og hoffolk til Babels konge, og han tog imod ham; det var i kongen af Babels ottende regeringsår.
Og som Herren havde forudsagt, førte han alle skattene i Herrens hus og kongens palads bort og brød guldet af alle de ting, Kong Salomo af Israel havde ladet lave i Herrens helligdom.
Og han førte hele Jerusalem, alle øversterne og de velhavende, 10.000 i tal, bort som fanger, ligeledes grovsmede og låsesmede, så der ikke blev andre tilbage end de fattigste af folket fra landet.
Så førte han Jojakin som fange til Babel, også kongens koder og hustruer, hans hoffolk og alle de højtstående i landet førte han som fanger fra Jerusalem til Babel;
Fremdeles alle de velhavende, 7000 i tal, grovsmedene og låsesmedene, 1000 i tal, alle øvede krigere – dem førte Babels konge som fanger til Babel.
Men i Jojakins sted gjorde Babels konge hans farbroder Mattanja til konge, og han ændrede hans navn til Zedekias.
Zedekias var enogtyve år gammel, da han blev konge, og han herskede elleve år i Jerusalem. Hans moder hed Hamital og var en datter af jirmeja fra Libna.
Og Zedekias faldt fra Babels konge.
I hans niende regeringsår på den tidende dag i den tiende måned drog Kong Nebukadnezar af Babel da med hele sin hær mod Jerusalem og belejrede det, og de byggede belejringstårne imod det rundt omkring;
Og belejringen varede til Kong Zedekias` ellevte regeringsår.
Så greb de kongen og bragte ham op til Ribla til Babels konge der fældede dommen over ham.
Hans sønner lod han henrette i hans påsyn, og på Zedekias selv lod han øjnene stikke ud; derpå lod han ham lægge i kobberlænker, og således førte de ham til Babel.
….kom Nebuzar`adan, øversten for livvagten, Babels konges tjener, til Jerusalem.
Han satte ild på Herrens hus og kongens palads og alle husene i Jerusalem; på alle stormændenes huse satte han ild;
og murene om Jerusalem nedbrød alle kaldæernes folk, som øversten for livvagten havde med sig.
Men nogle af de fattigste af folket fra landet lod øversten for livvagten blive tilbage, som vingårdsmænd og agerdyrkere.
Over de folk, der blev tilbage i Judas land; dem, Babels konge Nebukadnezar lod blive tilbage, satte han Gedalja, Ahikams søn, Sjafans sønnesøn.
Og Gedalja besvor dem og deres folk og sagde;: Frygt ikke for kaldæerne! Bliv i landet og underkast eder Babels konge, så vil det gå eder vel!
citat slut fra 2.kongebog kap 25.
Jeg frygter I ikke læser dette helt og fuldt ud. Jeg ville håbe I ville gøre det. Det er meget vigtige oplysninger, som I ikke ellers vil få del i.
Det er nu eller aldrig. Så læs dem eller download dem og forsøg at forstå, hvad som sker. Ellers er det umuligt at forstå hvad som sker i mellem østen i dag og hvorfor jøderne handler som de gør og hvorfor deres ”fjender” gør som de gør.
Venlig hilsen
Enoch
tilføjet af

lille stavefejl!

Kære læser,
Der er sneget sig en lille skrivefejl ind i teksten, som kunne forvirre, læs her:
" Så førte han Jojakin som fange til Babel, også kongens koder ( moder)
(undskyld, her skal stå " moder" altså kongens moder og ikke koder)
og hustruer, hans hoffolk og alle de højtstående i landet førte han som fanger fra Jerusalem til Babel;
Enoch
tilføjet af

Tak Enoch..

Det er interessent, kun et par stykker kan følge med dine tekster...
der kræver hjerne det her, og de ved godt at de fleste er optaget med andre emner (bryster..utro eller ej? osv..)
Tak for dit velplaceret indlæg!
tilføjet af

Kræver hjerne?

Kære Anonym,
Du skriver og jeg citere dig:
" Det er interessent, kun et par stykker kan følge med dine tekster... der kræver hjerne det her,".
citat slut.
Tak for din kommentar. Ja, det kræver da lidt hjernevirksomhed. Tanker er, at " grave" ned under de daglige tomme meninger i denne debat vedr. Israel og dets nabolande.
Meningerne grænser til uvidenhed, had, tomhed og fravalg af faktiske forhold.
Derfor skriver jeg den "historie", som ikke er blevet skrevet.
Det er 3000 år historie vi taler om, og den strækker sig fra 1500 f.Kr. og til vor tid.
Det væsentlige er: "Hvem var de"? Hvem er de? Hvorfra kom de? Hvem var " de andre"❓Hvem er "de andre"? Og hvorfra kom " de andre"?
Uden svar på disse spørgsmål, kan ingen deltage i debatten vedr. Israel seriøst, for så savnes de grundlæggende faktorer i hele sammenhængen.
Så bliver det til noget privat meningsudvæksling og ikke en nøjagtig saglig og historisk debat.
Enoch
tilføjet af

Spændende!

Jeg har ikke læst de andre, men jeg har læst dette her. Jeg har simpelthed for meget om ørerne, til, at jeg rigtig kan nå at deltage aktivt for alvor herinde på debatten, men jeg er i næsten ét og alt enig i, hvad du skriver, så egentlig har jeg ikke så meget at tilføje.
Det er meget interessant, dette indlæg, og man kunne indvende, at man jo bare selv kunne sætte sig og læse GT, MEN:
Jeg synes, det er inspirerende og belærende med en relativt kort oversigtsgivende tekst, der beretter om tingenes gang på den tid. Det er befriende, når al snakken og de tomme ord bliver siet fra og det hele kogt ned til humlen af det hele. Så kan man bedre føle flow'et i historien.
Forhåbentlig gør du dig selv og andre den tjeneste at gemme alt, hvad du skriver, for evt. at lægge det ud på én eller anden hjemmeside. I denne debat forældes indlæggene jo efterhånden, hvilket er synd for sådan en kraftpræstation.
Jeg finder dine indlæg meget opbyggelige.
De venligste hilsener
brainman
tilføjet af

Enoch????

Hvad vedkommer mellemøsten´s historie os???
Vi er nordboere!!!"Danskere"
Lad dem dog slå hindanden ned!!! Så bliver der måske fred dernede!!!
Min bror havde måske givet dig et andet svar???
Men dette er min mening!!!
Hilsen Danmark1
tilføjet af

Danmark 1.

Kære Danmark 1,
Jeg er for så vidt ganske enig med dig. Nu er det imidlertid sådan, at vi Danskere ( Vikinger) har haft stor interesse i at rejse ”derned” dengang for, at handle med de kampe det medførte, men alligevel har vi rejst derned og både arbejdet og levet og også i visse tilfælde indgået ægteskaber.
Tiderne skifter og det som før kunne være forholdsvis fredeligt eller tåleligt, er det ikke mere. Det ser jeg lige som du gør.
Så jeg kan godt forstå du spørger ” hvad det rager os”? Men, Danmark 1, det gør det i allerhøjeste grad. Internationalt kan vi ikke leve med, at ” de” gør hvad de vil. Det vil vi aldrig tillade. Det, som kunne blive et problem for os er de militante muslimer og deres politiske forstyrrede hjerner, i forbindelse med atombomben. Deri ligger problemet.
Jeg respektere din mening, men vi må også være praktiske. Derfor er det nødvendigt, at gå ind i deres kultur og religion for at forstå de mekanismer der udløser dette vanvid.
Det er også vigtigt at kende kulturerne og deres opståen og fortiden; historien for at kunne finde ud af, hvilke mennesker vi har at gøre med.
Det er jo i ” verdenssamfundet” vi afgør, hvad skal være og ikke være. Så hav tålmodighed lidt endnu. Jeg kommer snart til Araberne og Israel. Hvordan var forholdet tidligere? Det er interessant for den situation der er nu og de handlinger de gør.
Enoch
tilføjet af

Helt ærligt Enoch!!!

I visse ting kan jeg give dig ret,Men ikke i alt!!!
At de slår hinanden ihjel???? ok deres problem ikke mit!!!. Vi lever her i Norden Et foreløbeligt
fredeligt sted!!!,Men deres problemmer bliver snart vore!!!.
Og Biblen den siger mig intet!!? det er kun en bog
for mig.Ok jeg har læst den!!!ligesom koranen???nej du? læs lige den gamle edda"Nordisk"
Både min bror"M.I.G" og undertegnede er ASAtroende
M.I.G/bror er desværre rejst til Valhal"
Så nu må jeg forsøge at give Vor mening med??
Nok ikke lige den samme som ham???
Er nok lidt mere krigerisk???
Skulle forresten hilse!! alle dem han havde skrevet med på SOL!!!
Hil dig Enoch.
Danmark1.
tilføjet af

Hil dig Danmark 1.

Kære Danmark 1,
Jo du kan. Jeg ved du kan, for jeg er jo faktisk på din side. Hør nu her. Vi lever i norden, ja, ok, men vi forholder os til hele verden.
Hvad der sker i Brasilien, betyder faktisk noget for os. Hvad der sker i Canada, betyder også noget for os.
Og hvad der sker i Mellem Østen betyder faktisk noget overordentligt meget for os.
Og som jeg skrev; hvad der sker i Iran med hensyn til evt. atomprogram betyder faktisk også noget.
Det vil sige, at vi i Danmark er organiseret i en større sammenhæng hvor vi er med til, at bestemme hvad de skal og må i Mellem Østen, Iran, Indien o.s.v.
Det er faktisk på grund af at vi er nordiske, at vi handler som vi gør. Vi burde være meget ”stolte” af vore ”rødder”.
Du har ret. Bibelen er ”kun” en bog, men du og jeg er ”kun” mennesker. Vore meninger er ”kun” vore meninger. Derfor når vi ikke ret langt ud. Vi bliver små. Meget små; derfor, hvordan bliver vi virkelig ”store”?
Alt er ”kun”.
Alligevel er Danmark meget ”stor”. Danmark er mennesker som du og jeg.
Du skriver og jeg citere dig:
” Både min bror"M.I.G" og undertegnede er ASAtroende
M.I.G/bror er desværre rejst til Valhal" .
” Skulle forresten hilse!! alle dem han havde skrevet med på SOL!!!
Hil dig Enoch”.
citat slut.
Nu bliver jeg meget trist. Vil du gerne uddybe det lidt for mig? Fortæller du mig, at din bror M.I.G. ikke er iblandt os mere?
Hør nu her Danmark 1. Bliv på tråden. Vi skal tale sammen, OK?
Enoch
tilføjet af

Jo i tankerne er han her!!!!

Men legemeligt????
Skulle bare lige hjælpe en makker med at fælde nogle træer!! Den sidste faldt ikke som planlagt?
Og som han selv gav udtryk for"det er nok det bedste!! jeg ka sku ikke mærke noget"
10min. efter lukkede han sine øjne for sidste gang
Det gjorde f..... ondt på os andre!!
Vi familien!!tænker meget,men!! Han fik den afgang han selv ønskede det!!!"Hurtig og åbenbart uden smerter?.
Ja det var bare sådan i korte træk hvad der skete!!
hilsen Danmark1.
tilføjet af

israel

nårman læser om jødernes opførsel gennem histrien er det ganske klart at når alt tages i betrahning hvor der er bosat mere end 5 jøder er der ufred enten indbyrdes eller med naboerne
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.